Prov får Sydkorea att stan­na – och vån­das

Flyg ställs in, af­fä­rer öpp­nar en tim­me se­na­re och för­äld­rar ber till hög­re mak­ter. Sydkorea hål­ler an­dan när hund­ra­tu­sen­tals stu­den­ter skri­ver in­trä­des­pro­vet till uni­ver­si­tet och hög­sko­lor – ett test som många har övat för se­dan barns­ben.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/MA­LIN JANSSON

I Sydkorea finns i prin­cip ba­ra ett sätt att kom­ma in på lan­dets uni­ver­si­tet el­ler hög­sko­lor: det sto­ra in­trä­des­pro­vet. Skol­gång­en dess­förin­nan är en en­da lång start­sträc­ka av för­be­re­del­ser.

– För lä­rar­na är det ett år­ligt event, men för ele­ver­na fi­na­len av tolv år i grund­sko­lan och det förs­ta steget i näs­ta fas av de­ras liv, sä­ger lä­ra­ren Hong Hee-Sung till tid­ning­en The Ko­rea He­rald.

He­la sam­häl­let var in­vol­ve­rat när näs­tan 600 000 ung­as fram­tid stod på spel i går. För­äld­rar bad till hög­re mak­ter och myn­dig­he­ter­na vid­to­gom­fat­tan­de åt­gär­der för att und­vi­ka ex­ter­na stör­ning­ar. Ban­ker och kon­tor i Se­oul öpp­na­de en tim­me se­na­re och kol­lek­tiv­tra­fi­ken ut­ö­ka­des med fler for­don och mo­tor­cyklar nä­ra buss- och tåg­sta­tio­ner.

”Vik­ti­gas­te da­gen”

– Den här da­gen är den vik­ti­gas­te i syd­ko­re­ans­ka ung­do­mars liv. Vil­ket uni­ver­si­tet som de kom­mer in på av­gör så myc­ket för de­ras fram­tid, sä­ger Ga­bri­el Jonsson, do­cent i Ko­re­as språk och kul­tur vid Stock­holms uni­ver­si­tet, till TT.

Sydkorea lig­ger i den glo­ba­la top­pen när det gäl­ler stu­di­e­re­sul­tat. He­la 70 pro­cent av gym­na­si­e­e­le­ver­na går vi­da­re till fy­ra­å­ri­ga uni­ver­si­tets­ut­bild­ning­ar, vi­sar en stu­die från 2014.

Men fram­gång­en har ock­så si­na bak­si­dor, en­ligt Jonsson som pe­kar på de enor­ma pre­sta­tions­krav som vi­lar på ung­do­mar­nas ax­lar. Sydkorea har bland de högs­ta själv­mords­fre­kven­ser­na av OECD-län­der­na, vil­ket bland an­nat kopp­las till den hår­da pres­sen i sko­lan.

– Kon­kur­ren­sen är ex­tremt hård och pro­vet en an­ge­lä­gen­het ock­så för fa­mil­jer­na. För de med barn som lyc­kas är det en ko­los­sal gläd­je, men för de vars barn det går säm­re för in­ne­bär det i värs­ta fall att bar­net be­går själv­mord, sä­ger Jonsson.

Sy­ste­met med in­trä­des­prov an­togs un­der 1950-ta­let och har hi­sto­ris­ka röt­ter. Re­dan för drygt tu­sen år se­dan fanns så kal­la­de äm­bets­man­na­prov och tren­den har hål­lit i sig un­der föl­jan­de kung­a­dy­nasti­er. Sam­ti­digt på­ver­kar kon­fu­ci­a­nis­mens fo­kus på hi­e­rar­ki syd­ko­re­a­ner än i dag.

– Ele­ver­nas och för­äld­rar­nas liv är väl­digt in­rik­ta­de på att skri­va pro­vet och na­tur­ligt­vis är det ett stress­mo­ment, sä­ger Jonsson.

För de med barn som lyc­kas är det en ko­los­sal gläd­je, men för de vars barn det går säm­re för in­ne­bär det i värs­ta fall att bar­net be­går själv­mord. Ga­bri­el Jonsson do­cent i Ko­re­as språk och kul­tur

”Vill ut­ma­na mig själv”

Un­der den tim­me då de bli­van­de studenterna ge­nom­för pro­vet i eng­elsk hör­för­stå­el­se står näs­tan allt på pa­us i Sydkorea. Flyg­bo­lag i Se­oul har bli­vit till­sag­da att stäl­la in av­gång­ar och bygg­ar­bets­plat­ser av­bry­ta si­na pro­jekt för att in­te stö­ra.

De som får högst re­sul­tat har chans att bli an­tag­na till lan­dets tre bäs­ta uni­ver­si­tet: Se­oul Na­tio­nal Uni­ver­si­ty, Ko­rea Uni­ver­si­ty el­ler Yon­sei Uni­ver­si­ty. De som får säm­re re­sul­tat får sö­ka sig till and­ra – el­ler vän­ta till näs­ta års provom­gång.

Den 23-åri­ge po­li­sen Lee Woo-Se­ok är nöjd med sitt jobb, men vill ge stu­di­er­na yt­ter­li­ga­re ett för­sök.

– Jag vill ut­ma­na mig själv och be­vi­sa att jag kan pre­ste­ra bätt­re, sä­ger han till The Ko­rea He­rald.

En mam­ma ber för sin dot­ter i ett tem­pel i Se­oul me­dan en an­nan mam­ma häng­er upp en lapp på en li­na som ska ge hen­nes barn fram­gång un­der an­tag­nings­pro­vet.

FO­TO: TT-AP/AHN YOUNG-JOON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.