Ökänt prov

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: al-Ja­ze­e­ra, The Ko­rea He­rald

●●Näs­tan 600 000 per­so­ner ha­de an­mält sig till det år­li­ga in­trä­des­pro­vet som hölls i Sydkorea i går. Det var näs­tan 11 400 fler än för­ra året, en­ligt lan­dets ut­bild­nings­de­par­te­ment.

●●Det ökän­da pro­vet ”su­neung” in­för­des un­der 1950-ta­let och av­gör vil­ket uni­ver­si­tet som bli­van­de stu­den­ter ham­nar på.

●●Testet på­går i nio tim­mar. Äm­ne­na som be­hand­las är ko­re­ans­ka, eng­els­ka, ma­te­ma­tik, sam­hälls­o­ri­en­te­ra­de äm­nen och ve­ten­skap. Pro­ven har skic­kats ut till 86 test­om­rå­den – och kom­mer att dis­tri­bue­ras till 1 190 sko­lor och and­ra test­lo­ka­ler un­der tors­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.