Fler bergs­go­ril­lor i värl­den

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Po­pu­la­tio­ner­na av fle­ra djurar­ter, som bergs­go­ril­la och sill­val, har ökat mar­kant på grund av ar­be­tet för att för­hind­ra utrot­ning. Det rap­por­te­rar na­tur­vårds­or­ga­ni­sa­tio­nen IUCN.

In­ter­na­tio­nal Uni­on for Con­ser­va­tion of Na­tu­re (IUCN) har upp­da­te­rat sin ”rö­da lis­ta” över ho­ta­de djurar­ter.

Se­dan 1970-ta­let har det glo­ba­la be­stån­det av sill­val i stort sett för­dubb­lats till runt 100 000 vux­na in­di­vi­der på grund av för­bu­det mot val­jakt. Sill­va­len, värl­dens näst störs­ta val, har där­med ka­te­go­ri­se­rats om från ”ho­tad” till ”sår­bar”.

Även den väst­li­ga grå­va­len har kun­nat flyt­tas ner ett snäpp, från ”akut ho­tad” till ”ho­tad”.

Sam­ma ka­te­gori­byte har den af­ri­kans­ka bergs­go­ril­lan gjort, tack va­re sam­ar­be­te kring be­va­ran­de­in­sat­ser i fle­ra län­der, som patrul­ler mot tjuv­jakt. För tio år se­dan upp­skat­ta­des an­ta­let bergs­go­ril­lor till 680 in­di­vi­der. I dag är an­ta­let över 1 000, en­ligt IUCN:s lis­ta

96 951 ho­ta­de ar­ter

Bergs­go­ril­lor­nas ha­bi­tat be­grän­sas till två skyd­da­de om­rå­den, Vi­rung­a­mas­si­vet och Bwin­di-Sa­ram­bwe, som sträc­ker sig över Kon­go-Kins­ha­sa, Rwan­da och Ugan­da.

Go­ril­lor­na ho­tas fort­fa­ran­de av tjuv­jakt, in­bör­des­krig och sjuk­do­mar.

To­talt sett är den upp­da­te­ra­de lis­tan in­te en ro­lig läs­ning. Den om­fat­tar 96 951 ar­ter av djur och väx­ter, av vil­ka 26 840 räknas som utrot­nings­ho­ta­de.

FO­TO: TT-AP/BEN CURTIS

En bergs­go­ril­la med unge i en na­tio­nal­park i nor­ra Rwan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.