Gör slut på ål­ders­dis­kri­mi­ne­ring­en!

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - LEIF JANSSON

PEN­SIO­NER Näs­tan al­la 1,5 mil­jo­ner pen­sions­ta­ga­re i Fin­land har en låg in­komst. Hälf­ten mås­te kla­ra sig med en pen­sion som un­der­sti­ger 1 434 eu­ro i må­na­den. I dag finns 1,3 mil­jo­ner per­so­ner som får ål­derspen­sion. Av dem le­ver 470 000 un­der den av EU be­stäm­da fat­tig­doms­grän­sen 1 200 eu­ro per må­nad, de fles­ta är kvin­nor. Ett än­nu stör­re an­tal käm­par nä­ra fat­tig­doms­grän­sen och det oför­del­ak­ti­ga in­dex­et gör att allt fler ham­nar un­der grän­sen. Av pensionärerna har 90 pro­cent en brut­to­in­komst som un­der­sti­ger 2 500 eu­ro per må­nad.

Ju äld­re man blir desto fat­ti­ga­re blir man. In­för pen­sio­ne­ring­en ut­gick man ur­sprung­li­gen från att pen­sio­nen skul­le ut­gö­ra minst 60 pro­cent av den in­för­tjä­na­de me­del­lö­nen. Ome­del­bart ef­ter pen­sio­ne­ring­en mins­kar in­koms­ten. Pen­sio­ner­nas köp­kraft mins­kar jäm­fört med lö­ner­na, en minsk­ning som på grund av det brut­na in­dex­et fort­går till li­vets slut.

För att be­hål­la vär­det på ar­betspen­sio­nen an­vän­des i bör­jan lö­ne­in­dex­et, som 1977 änd­ra­des till halv­vägs­in­dex­et. År 1995 bör­ja­de man an­vän­da det brut­na in­dex­et som till sin na­tur är pri­s­o­ri­en­te­rat (80 pro­cent en­ligt pris­ut­veck­ling­en och 20 pro­cent en­ligt lö­ne­ut­veck­ling­en), vil­ket gjort att pen­sio­nens köp­kraft in­te be­hål­lits vid sti­gan­de lev­nads­stan­dard.

Då man 1995 god­kän­de det brut­na in­dex­et var man oro­lig för att med­len i pen­sions­fon­der­na in­te skul­le räc­ka till då de sto­ra års­klas­ser­na går i pen­sion. Man vil­le hål­la till­ba­ka pen­sions­ut­gif­ter­na och öka med­len i pen­sions­fon­der­na. Pen­sions­fon­der­nas vär­de över­steg 200 mil­jar­der eu­ro 2017.

Med­len i fon­der­na är näs­tan fy­ra gång­er stör­re än stats­bud­ge­ten. Av med­len i fon­der­na har 150 mil­jar­der eu­ro pla­ce­rats ut­om­lands, ef­tersom peng­ar­na ”in­te ryms” i Fin­land. Pen­sions­fon­der­nas me­delav­kast­ning un­der 1998– 2017 var 5,8 pro­cent. Fon­der­na väx­er år­li­gen med 8–12 mil­jar­der eu­ro. Vid års­skif­tet 2018 höj­des pen­sio­ner­na med 0,55 pro­cent vil­ket öka­de pen­sions­ut­gif­ter­na med 150 mil­jo­ner eu­ro. Sam­ti­digt, 2017, var fon­der­nas pla­ce­rings­vinst 7,4 pro­cent. Fon­der­na väx­te med 14 100 mil­jo­ner eu­ro.

Då man 1977 över­gick till halv­vägs­in­dex­et och 1995 till det brut­na in­dex­et för­säm­ra­de riks­da­gen med­ve­tet pen­sio­nä­rer­nas köp­kraft. Här bör­ja­de ål­derspen­sio­nä­rer­nas fat­tig­doms­spi­ral. Med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet 2016, som rör­de ett åter­in­fö­ran­de av lö­ne­in­dex­et – där man vil­le att pen­sio­ner­na skul­le växa i sam­ma ut­sträck­ning som lö­ner­na – fick 84 820 un­der­skrif­ter, åstad­kom in­te en änd­ring i lag­stift­ning­en.

Det­ta nya med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv syf­tar till att åter­in­fö­ra det halv­vägs­in­dex som gäll­de 1977–1995. Med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti-

Då man 1977 över­gick till halv­vägs­in­dex­et och 1995 till det brut­na in­dex­et för­säm­ra­de riks­da­gen med­ve­tet pen­sio­nä­rer­nas köp­kraft.

vet har ta­gits av Fin­lands se­ni­or­rö­rel­se. Nu är det dags att hej­da fon­der­nas till­växt och hö­ja pen­sio­ner­na. Pen­sions­fon­der­na är till för pensionärerna, En höj­ning av pen­sio­ner­na skul­le va­ra kost­nads­ef­fek­tiv. Här be­hövs inga skatte­me­del. Tvärtom skul­le en hög­re pen­sions­trygg­het öka skat­te­in­koms­ter­na.

Äldre­rå­dens och pen­sio­närs­för­e­ning­ar­nas upp­gift är att främ­ja pen­sio­nä­rer­nas del­ta­gan­de i sam­häl­let och be­va­ka de äl­dres be­hov och rät­tig­he­ter. Äldre­rå­det i Ma­ri­e­hamn har be­slu­tat att i sam­ar­be­te med Ma­ri­e­hamns pen­sio­närs­för­e­ning stäl­la sig bakom ini­ti­a­ti­vet och öns­kar där­för att så många som möj­ligt un­der­teck­nar med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet ”En la­gen­lig ut­arm­ning av pensionärerna bör få ett slut”.

Ini­ti­a­ti­vet kan un­der­stödas elektro­niskt med hjälp av bank­ko­der på adres­sen https://www.kan­sa­lai­sa­lo­i­te.fi/fi/ alo­i­te/3375. Då kom­mer man in på ”Elä­ke­lä­is­ten la­ki­sää­te­i­sen köyhty­miski­er­teen kat­ka­i­se­mi­nen” och tryc­ker ”svens­ka”.

Om man in­te har till­gång till nä­tet kan man un­der­teck­na ini­ti­a­ti­vet via en blan­kett. Blan­ket­ten kan be­stäl­las från Se­ni­or­rö­rel­sens kans­li.

ord­fö­ran­de, Äldre­rå­det i Ma­ri­e­hamn, sty­rel­se­med­lem i Fin­lands se­ni­or­rö­rel­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.