Glo­ba­la han­deln be­hö­ver spel­reg­ler

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Det ame­ri­kans­ka kon­gressva­let för­löp­te i stort sett en­ligt för­vänt­ning­ar­na. Re­pu­bli­ka­ner­na do­mi­ne­rar fort­fa­ran­de i se­na­ten. De­mo­kra­ter­na lyc­ka­des för­stär­ka sin roll i re­pre­sen­tant­hu­set och sit­ter nu på en ma­jo­ri­tet av plat­ser­na. Skill­na­den jäm­fört med ti­di­ga­re är att pre­si­dent Do­nald Trump i fort­sätt­ning­en tving­as att sam­ar­be­ta med De­mo­kra­ter­na i många frå­gor för att kun­na dri­va sin po­li­tis­ka agen­da.

Dessvär­re be­ty­der Trumps för­sva­ga­de makt­po­si­tion in­te att si­tu­a­tio­nen för län­der som Fin­land för­bätt­ras. Sna­ra­re ris­ke­rar det att gå tvärtom.

Det som är av­gö­ran­de för Fin­land är USA:s at­ti­tyd till han­dels­po­li­ti­ken över­lag. Med Trump vid mak­ten har USA gjort en helom­vänd­ning och bör­jat un­der­mi­ne­ra det glo­ba­la re­gel­ba­se­ra­de sy­stem som lan­det själv va­rit med om att byg­ga upp in­om främst Världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tio­nen WTO.

In­om det De­mo­kra­tis­ka par­ti­et le­der val­re­sul­ta­tet till en makt­för­skjut­ning där den vänst­ra fa­lang­en får en stör­re tyngd. I prak­ti­ken hand­lar det om den del av par­ti­et som tra­di­tio­nellt har för­hål­lit sig skep­tiskt till fri­han­del och han­dels­av­tal. Det finns en över­häng­an­de risk för att den vänst­ra fa­lang­en in­om De­mo­kra­ter­na och den hög­ra in­om Re­pu­bli­ka­ner­na gör ge­men­sam sak och stö­der en pro­tek­tio­nis­tisk politik.

Om det här sce­na­ri­ot för­verk­li­gas och Trump trots val­re­sul­ta­tet fort­sät­ter att i al­la lä­gen pla­ce­ra USA och lan­dets eg­na kort­sik­ti­ga in­tres­sen först kan vi räk­na med att det blir svå­ra­re för fins­ka fö­re­tag att säl­ja si­na va­ror och tjäns­ter på den glo­ba­la mark­na­den.

I ett stör­re per­spek­tiv gäl­ler den här frå­gan in­te ens Trump el­ler hans be­fo­gen­he­ter ef­tersom den skep­tis­ka in­ställ­ning­en till fri­han­del ex­i­ste­rar i bå­da par­ti­er­na. Ris­ken finns att USA fort­sät­ter att vän­da sig in­åt och av­sä­ger sig rol­len som en för­käm­pe för fri­han­del även ef­ter att en ny pre­si­dent ta­git över.

Mind­re län­der har all­tid ett säm­re ut­gångs­lä­ge i en värld där över­ens­kom­mel­ser och ge­men­sam­ma reg­ler spe­lar en allt mind­re roll. De fles­ta eu­ro­pe­is­ka län­der är pre­cis som Fin­land be­ro­en­de av att ex­por­ten och han­deln sker på jäm­li­ka vill­kor. Det gäl­ler ock­så de ut­veck­lings­län­der som drab­bas om den skö­ra ba­lan­sen i den glo­ba­la han­deln i än­nu hög­re grad kant­rar över till stor­mak­ter­nas för­del.

Ef­ter kal­la kri­gets slut och en re­la­tivt lång pe­ri­od av sta­bi­li­tet finns det igen en ef­ter­frå­gan på skick­li­ga och kun­ni­ga po­li­ti­ker som för­sva­rar det re­gel­ba­se­ra­de sy­stem som be­hövs för att den glo­ba­la han­deln ska fun­ge­ra. Näs­ta vår har vi EU-val och en ny kom­mis­sion tar ef­ter det över an­sva­ret för att be­va­ka med­lems­län­der­nas in­tres­sen.

EU är värl­dens störs­ta han­dels­block. Den kom­mis­sion som tar mak­ten ef­ter va­let mås­te ut­nytt­ja uni­o­nens styr­ka som eko­no­misk su­per­makt för att stär­ka WTO och fort­sät­ta att kny­ta han­dels­av­tal med övri­ga län­der och re­gi­o­ner.

Tex­ten har över­satts från fins­ka av Pa­trik Lind­fors.

”Det som är av­gö­ran­de för Fin­land är USA:s at­ti­tyd till han­dels­po­li­ti­ken över­lag.”

JUHO ROMAKKANIEMI är vd för Central­han­dels­kam­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.