Ing­en ska tving­as väl­ja mel­lan mat och me­di­cin

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ANET­TE KARLSSON vice ord­fö­ran­de, Fin­lands svens­ka so­ci­al­de­mo­kra­ter

SAM­HäL­LE Min mor­mor är mam­ma till tre och hon har job­bat i låg­lö­nebran­scher he­la sin ar­betskar­riär. In­nan hon gick i pen­sion blev hon sjuk­skri­ven och job­ba­de del­tid. En tid se­na­re blev hon sjuk­pen­sio­ne­rad. Pen­sio­nen var li­ten och den höj­des dessvär­re in­te då hon gick i ål­derspen­sion. Ef­ter hy­ran och el­räk­ning­en blir det ba­ra någ­ra hund­ra eu­ro kvar att le­va på. Höj­da kund­av­gif­ter och själv­ris­kan­de­lar för me­di­ci­ner gör in­te si­tu­a­tio­nen lät­ta­re. Många pen­sio­nä­rer med små in­koms­ter käm­par dag­li­gen

för att få peng­ar­na att räc­ka till.

En­ligt en­kät av Pen­sions­skydds­cen­tra­len upp­le­ver när­ma­re 10 pro­cent av pen­sions­ta­ga­re all­var­li­ga för­sörj­nings­pro­blem. Den all­ra fat­ti­gas­te fin­län­da­ren är en kvin­na över 75 år som bor en­sam. Allt fler pen­sio­nä­rer le­ver i fat­tig­dom och or­sa­ken är höj­da so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­gif­ter. Fler än var ti­on­de pensionär har valt att in­te gå till lä­ka­ren el­ler att kö­pa me­di­ci­ner på grund av brist på peng­ar. Då jag se­nast gick till apo­te­ket blev jag så led­sen då jag såg en äld­re kvin­na som fun­de­ra­de på vil­ka me­di­ci­ner hon kun­de kö­pa, ef­tersom hon in­te ha­de råd med al­la som hon be­höv­de. Så­dant

får in­te ske i en väl­färds­stat som Fin­land. Ing­en ska tving­as väl­ja mel­lan mat och me­di­cin, el­ler läm­na me­di­ci­ner de be­hö­ver i apo­te­ket.

Un­der den­na re­ge­rings­pe­ri­od har man i Lo­vi­sa och Borgå, trots So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas mot­stånd, höjt vår­d­av­gif­ter­na med 30 pro­cent. Höj­ning­en var stor och den har sä­kert på­ver­kat många öst­nylän­ning­ar på ett ne­ga­tivt sätt. Där­till har den­na re­ge­ring höjt själv­ris­kan­de­len för me­di­ci­ner och resor samt gjort ned­skär­ning­ar i er­sätt­ning­ar­na för di­a­be­tes­me­di­ci­ner och slo­pat er­sätt­ning­en för di­e­ter. Och som det ny­as­te har vi änd­ring­ar­na i tax­i­la­gen och Folk­pen­sions­an­stal­tens nya upp­hand­lings­krav vil­ka

har fört med sig myc­ket pro­blem för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning (ÖN 13.11).

Ett hållbart sam­häl­le byggs in­te på det­ta sätt. Si­tu­a­tio­nen mås­te åt­gär­das un­der näs­ta re­ge­rings­pe­ri­od. Fin­land har på EU-ni­vå bun­dit sig till att mins­ka fat­tig­do­men, men ty­värr har rikt­ning­en va­rit en helt an­nan un­der den­na re­ge­ring – in­komst­klyf­tor­na har ökat. Om vi verk­li­gen vill stop­pa ojäm­lik­he­ten på lång sikt har vi in­te råd att dri­va en politik där lå­gin­komst­ta­ga­re är de störs­ta för­lo­rar­na. Det be­hövs mer hjär­ta i be­sluts­fat­tan­det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.