Hu­vu­det på spi­ken

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - JO­HAN ÖHMAN Es­bo

USA Jag vill tac­ka histo­ri­kern Ni­co­las von Kra­e­mer för hans ovan­ligt in­sikts­ful­la ar­ti­kel ”Det post­fak­tis­ka sam­häl­let och tek­no­kra­tis­ka fan­ta­si­er” (HBL 11.11).

von Kra­e­mer slår hu­vu­det på spi­ken i sin väl­upp­lag­da ut­red­ning om li­be­ra­la auk­to­ri­te­ter och det ”upp­lys­ta” po­li­tis­ka eta­blis­se­mang­ets ut­sa­gor vi­sa­vi till ex­em­pel brex­it el­ler fe­no­me­net Do­nald Trump. En­ligt dem är de som har rös­tat för brex­it el­ler för Trump in­te till­räck­ligt in­sat­ta i vad som är ”bäst” för dem själ­va el­ler så är de an­nars ba­ra ”kor­ka­de”!

Des­sa väns­ter och ny­li­be­ra­lis­tis­ka åsik­ter är de som do­mi­ne­rar i den ur­ba­na väst­värl­den i dag. Vå­gar nå­gon ut­tryc­ka en an­norlun­da el­ler mot­satt åsikt stämp­las den­na ome­del­bart som ra­sis­tisk el­ler sex­is­tisk vil­ket le­der till att det in­te förs nå­gon egent­lig debatt i äm­net över hu­vud ta­get. Li­be­ra­la kraf­ter i sam­häl­let fö­re­språ­kar nog att al­la skall få ha sin åsikt men när det kom­mer till kri­tan god­kän­ner de ba­ra åsik­ter likt si­na eg­na. För man fram kon­ser­va­ti­va åsik­ter blir man stämp­lad som fa­scist el­ler dy­likt.

De­mo­kra­ter­na har än­nu in­te (ef­ter två år) in­sett var­för det ame­ri­kans­ka fol­ket val­de Trump till sin pre­si­dent. Det­ta vi­sar ba­ra att man le­ver i en ur­ban bubb­la och har to­ talt tap­pat kon­tak­ten med väl­jar­na, spe­ci­ellt de som bor ut­an­för de sto­ra met­ro­po­ler­na. Den ge­nom­snitt­li­ga med­bor­ga­ren rös­tar van­ligt­vis en­ligt si­na eg­na dag­li­ga be­hov, det vill sä­ga ar­bets­till­fäl­len, lö­ner och köp­kraft, ut­bild­ning, häl­sa med me­ra. För att få re­da på det­ta be­hö­ver man in­te gö­ra an­nat än ta­la med be­folk­ning­en som bor i små­stä­der el­ler på lands­byg­den i USA. Men det ver­kar som om väns­tern och li­be­ra­ler­na endast fo­ku­se­rar på sex­u­el­la, re­li­giö­sa med fle­ra mi­no­ri­te­ters samt il­le­ga­la in­vand­ra­res in­tres­sen.

När det se­dan gick som det gick i va­let bör­jar man ge­nast ta­la om att det ame­ri­kans­ka val­sy­ste­met in­te är de­mo­kra­tiskt och att det är orätt­vist. Un­der­ligt nog höjs des­sa rös­ter ald­rig då De­mo­kra­ter­na vin­ner nå­got val ut­an endast då Re­pu­bli­ka­ner­na gör det!

För till­fäl­let går det otro­ligt bra i den ame­ri­kans­ka eko­no­min, ar­bets­lös­he­ten är på re­kord­låg ni­vå, cir­ka 3,7 pro­cent, en­bart i ok­to­ber må­nad fick över 250 000 män­ni­skor ett nytt jobb. Det­ta är siff­ror som vi i Eu­ro­pa ba­ra kan dröm­ma om! Ar­bets­lös­he­ten i USA har in­te va­rit så här låg på näs­tan 50 år, fort­sät­ter ut­veck­ling­en så här så skall det in­te kom­ma som nå­gon över­rask­ning om Trump blir om­vald om två år!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.