Par­ti­po­li­tiskt obun­det

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MIK­KO VATKA ung­doms­di­rek­tör, Helsing­fors stad

HELSING­FORS UNGDOMSRåD HBL (12.11) skrev om va­let av Helsing­fors ungdomsråd som på­går till och med den 30 no­vem­ber. Det är fan­tas­tiskt att ung­doms­rå­dets val har lyfts fram, ef­tersom rå­det har som upp­gift att fun­ge­ra som en länk mel­lan ung­do­mar och be­sluts­fat­ta­re i Helsing­fors och att fö­ra fram de ung­as röst i sta­dens be­sluts­pro­ces­ser.

I ar­ti­keln hän­vi­sa­des till en kan­di­dats par­ti­po­li­tis­ka bak­grund. Helsing­fors ungdomsråd är par­ti­po­li­tiskt obun­det. Ung­do­mar­na har na­tur­ligt­vis oli­ka bak­grund och de­ras in­tres­sen att stäl­la upp i va­ let och att på­ver­ka kan va­ri­e­ra myc­ket. Ung­doms­rå­dets med­lem­mar el­ler små­grup­per kan för­stås ock­så främ­ja frå­gor som är av in­tres­se för dem själ­va el­ler per­son­li­gen vik­ti­ga, till ex­em­pel ge­nom att ta ini­ti­a­tiv ge­nom ung­do­mar­nas ini­ti­a­tiv­ka­nal på ru­u­ti.net. Ung­doms­rå­det fun­ge­rar dock som en grupp och be­hand­lar frå­gor­na kol­lek­tivt.

Ma­jo­ri­te­ten av med­lem­mar­na i årets ungdomsråd hör in­te till nå­gon par­ti­po­li­tisk ung­doms­or­ga­ni­sa­tion ut­an har som upp­gift att re­pre­sen­te­ra al­la ung­do­mar i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.