Rikt­ning Apo­sto­los Niko­lai­dis

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Hann med en pro­me­nad, mo­dell läng­re, un­der tors­da­gen. Mitt ho­tell lig­ger pre­cis vid Omo­ni­a­tor­get, in­te pre­cis känt som de mest fa­shio­nab­la om­rå­de­na i den gre­kis­ka hu­vud­sta­den.

Här finns många tig­ga­re, ute­lig­ga­re och folk som kanske in­te all­tid valt den sma­la vägen ut­an tytt sig till den bre­da­re. Vis­sa sä­kert av tvång. Att bå­de män­ni­sko­han­deln och rent sla­ve­ri är ett stort pro­blem i Gre­kland är ing­en ny­het. Mi­sä­ren många ham­nar i gör dem till lät­ta of­fer för skru­pel­lö­sa män­ni­skor.

Då vädret var skönt strun­ta­de jag i bå­de met­ro och taxi och vand­ra­de i väg. Det en­da de­fi­ni­ti­va må­let var ett ho­tell på någ­ra kilo­me­ters av­stånd där jag, tack va­re en hygg­lig kol­le­ga, kun­de ploc­ka upp min ac­kre­di­te­ring för mat­chen.

Vägen dit bjöd på en bro­kig sam­ling män­ni­skor, bi­lar och bygg­na­der. Att de so­ci­a­le­ko­no­mis­ka skill­na­der­na är sto­ra i Gre­kland märks på allt. Lyx­i­ga va­ru­hus och ex­klu­si­va kloc­k­af­fä­rer var­vas av rug­gi­ga bygg­na­der och hus vars bäst fö­re da­tum pas­se­rat för länge se­dan.

De väl­di­ga mo­nu­men­ten, fi­na par­ker­na och mu­se­er­na vittnar om en stor­hets­tid många alltjämt dröm­mer om. Spric­kor­na i ga­tor­na och ruck­len som in­te sett ny mål­färg på 40 år vittnar om nå­got an­nat.

Vand­ra­de vi­da­re mot Pa­nat­hi­nai­kos gam­la sta­di­on Apo­sto­los Niko­lai­dis Sta­di­um, ett sta­di­on som nu­me­ra an­vänds av fot­boll­sju­ni­o­rer och av ut­ö­va­re av and­ra spor­ter men in­te av re­pre­sen­ta­tions­la­get. En titt på sta­di­on sä­ger snabbt var­för. Or­det ned­gång­et är en re­jäl un­der­drift för ett sta­di­on som stod klart re­dan på 1920-ta­let. Ro­man­ti­ker­na och Ultrasfan­sen vill fort­fa­ran­de att klub­ben ska spe­la si­na hem­ma­mat­cher här men just nu hål­ler la­get till på Olym­pi­a­sta­di­on där ock­så Gre­kland och Fin­land möt­tes på tors­dag kväll. Det är ett väl­digt sta­di­um med löp­ba­nor och en ka­pa­ci­tet på över 60 000. Ing­et sär­skilt po­pu­lärt al­ter­na­tiv bland sup­port­rar­na.

Vo­ta­ni­kos Are­na, med ett stort fot­bolls­sta­di­on, bas­ket­hall med plats för 8000 åskå­da­re, vol­ley­boll­hall och sim­hall skul­le egent­li­gen ha stått klart re­dan 2008. Tio år se­na­re är det en­da som står klart att ing­en vet om det nya kom­plex­et nå­gon­sin kom­mer att stå klart. Ingen­ting har i prin­cip hänt ef­ter 2013 då bå­de sta­den och klub­ben på grund av eko­no­miskt trång­mål tving­a­des läg­ga pro­jek­tet på is.

Pro­blem finns men sam­ti­digt är det lätt att för­stå var­för många spe­la­re gil­lar att spe­la i Aten. Fa­na­tis­ka fans och hjälp­sam­ma män­ni­skor gör det lät­ta­re att ha li­te över­se­en­de med för­se­na­de lö­ner och läc­kan­de vat­ten­rör. Väl­digt många an­das fotboll här. Bas­ket är den and­ra sto­ra spor­ten, volleyboll in­te hel­ler att för­glöm­ma. Sport är vik­tigt för gre­ker­na. Och nå­got som ger många chan­sen att ibland glöm­ma de even­tu­el­la pro­ble­men i det var­dag­li­ga li­vet.

Att ri­va­li­te­ten mel­lan Aten­klub­bar­na och då i syn­ner­het Pa­nat­hi­nai­kos och Olym­pi­a­kos är oer­hörd och ibland tar sig väl­digt otrev­li­ga for­mer kän­ner al­la till. Vid mitt be­sök på Apo­sto­los Niko­lai­dis Sta­di­um pas­sa­de jag på att smi­ta in i en of­fi­ci­ell sup­por­ter­bu­tik. Det fanns en för fotboll och en för bas­ket. Val­de den först­nämn­da och kon­sta­te­ra­de att svens­ka lands­lags­an­fal­la­ren Mar­cus Berg tyd­li­gen var rätt stor här ne­re. Finns bå­de mug­gar och t-skjor­tor med hans nu­na på att väl­ja mel­lan. Berg flyttade till Ara­be­mi­ra­ten 2017 men an­ting­en är han väl­digt po­pu­lär bland Pa­nat­hi­nai­kosfan­sen el­ler så vill ing­en kö­pa pry­lar­na med ho­nom som led­mo­tiv. Gis­sar på det först­nämn­da då Berg gjor­de 95 mål på 151 mat­cher för klub­ben.

Köp­te en mös­sa till sju­å­ring­en och ex­pe­di­ten stop­pa­de ner den i klub­bens of­fi­ci­el­la plast­på­se. Det går in­te att und­gå att mär­ka vil­ket lags plast­på­se det hand­lar om. De grön­vi­ta fär­ger­na och det känn­spa­ka em­ble­met av­slö­jar det di­rekt.

På väg till­ba­ka till ho­tel­let ef­ter mer än dug­lig lunch med tzat­zi­ki, souv­la­ki och fe­ta­sal­lad på me­nyn i Mo­nasti­ra­ki såg jag någ­ra kil­lar, mo­dell kyl­skåp, kom­ma emot mig på av­stånd. Ur­skilj­de på långt håll att de ha­de på sig Olym­pi­a­kos­hals­du­kar. Fär­ger­na är lät­ta att kän­na igen. De kanske var hur hygg­li­ga som helst men någon­ting med de­ras ytt­re fick mig att för sä­ker­hets skul­le stop­pa ner Pa­nat­hi­nai­ko­spå­sen i rock­fic­kan. Kän­des bätt­re så.

”Fa­na­tis­ka fans och hjälp­sam­ma män­ni­skor gör det lät­ta­re att ha li­te över­se­en­de med för­se­na­de lö­ner och läc­kan­de vat­ten­rör. Väl­digt många an­das fotboll här.”

JONAS VON WENDT

re­por­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.