Puk­ki till­drar sig in­tres­se i Tur­ki­et

Gör du mål på lö­pan­de band i klubb- och lands­lag bru­kar du väc­ka in­tres­se ock­så i stör­re klub­bar.

Hufvudstadsbladet - - Sport - JONAS VON WENDT

Te­e­mu Puk­ki har gjort stor suc­cé i Nor­wich och med si­na mål i lands­la­get sett till att Fin­land har minst en nä­ve på grupp­se­gern i Na­tions Le­a­gue. I som­ras var PAOK yt­terst in­tres­se­ra­de av Puk­kis tjäns­ter. Nu är det Tur­ki­et och Ga­la­ta­sa­ray som upp­ges ha fått upp ögo­nen för Puk­ki. Ga­la­ta­sa­ray ha­de folk på plats då Nor­wich möt­te Mill­wall se­nast, just för att kol­la in Puk­ki.

– Det är gi­vet­vis smick­ran­de men sam­ti­digt vet jag att ryk­ten all­tid cir­ku­le­rar. De fles­ta stäm­mer in­te, sä­ger Puk­ki.

Hur su­gen skul­le du va­ra på en even­tu­ell flytt till Istan­bul?

– In­te sär­skilt su­gen. Jag och min fa­milj trivs väl­digt bra i Nor­wich.

Nor­wich i Nor­folk med si­na 170 000 in­vå­na­re kan va­ra en lämp­li­ga­re mil­jö för Puk­ki, hans sam­bo och de­ras lil­la dot­ter på ett knappt år. Lämp­li­ga­re än stän­digt pul­se­ran­de jät­te­met­ro­po­len Istan­bul.

FO­TO: LEHTIKUVA/MI­KA KANERVA

Te­e­mu Puk­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.