Wahl­ström har dröm­lä­ge in­för VM-ti­tel­mat­chen

Eva Wahl­ström för­sva­rar sin VM-ti­tel för fem­te gång­en i de­cem­ber – och för förs­ta gång­en ut­om­lands. Mot­stån­da­ren är Fi­ru­za Sja­ripo­va, ett ungt stjärn­skott från Ka­zakstan vars bak­grundsteam be­stämt ska bli en världs­stjär­na.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOMMI WILLBERG 029 080 1401, [email protected]­me­dia.fi

Den 22 de­cem­ber smäl­ler det i S:t Pe­ters­burg. Eva Wahl­ström för­sva­rar WBC-för­bun­dets VM-ti­tel i su­per­fjä­der­vikt mot Ka­zakstans ba­ra 24-åri­ga Fi­ru­za Sja­ripo­va. Men Sja­ripo­va är ing­en slag­på­se. Hon gjor­de proffsde­but mot rys­ka stjär­nan, fem­fal­di­ga stor­täv­lings­mäs­ta­ren och OS-sil­ver­me­dal­jö­ren Sofja Otji­ga­va för två och ett halvt år se­dan. Då blev det för­lust men se­dan dess har Sja­ripo­va, med ett kun­nigt team bakom sig, vun­nit samt­li­ga nio mat­cher och er­öv­rat mind­re or­ga­ni­sa­tio­ners VM­tit­lar i två oli­ka vikt­klas­ser.

– Hon är väl­digt, väl­digt skick­lig. Den skick­li­gas­te mot­stån­da­ren jag hit­tills haft. Hon har snab­ba föt­ter, hon är mo­dig, hon har bra kon­di­tion och hon ver­kar smart, sä­ger Wahl­ström som var på plats i sep­tem­ber då Sja­ripo­va tog sin se­nas­te se­ger.

I S:t Pe­ters­burg – Wahl­ströms förs­ta ut­lands­match – står bå­de WBC-ti­teln och IBO-för­bun­dets VM-ti­tel på spel. I box­nings­värl­den är det all­tid en risk att ta en match på fi­en­de­mark – do­mars­kan­da­ler finns det gott om, den ena vid­ri­ga­re än den and­ra. Men Wahl­ström bä­var in­te. 38-åring­en tar det som ett ef­ter­läng­tat även­tyr.

– Visst är det en stor risk. Hon ut­ma­na­de mig men jag ha­de in­te be­hövt ta emot mat­chen. Jag ska ut på även­tyr. Jag har re­dan länge ve­lat box­as i bor­t­a­ring­en, sä­ger Wahl­ström le­en­de.

Nya VM-bäl­ten re­a­lis­tis­ka

Wahl­ströms sto­ra dröm blev sann då hon 2015 er­öv­ra­de WBC-för­bun­dets åtrå­vär­da VM-ti­tel. Ef­ter det har dröm­men va­rit att vin­na fle­ra av stor­för­bun­dens (WBA, WBC, WBO, IBF) bäl­ten – var­för in­te al­la fy­ra – men av box­nings­po­li­tis­ka skäl har Wahl­ström än­nu in­te fått mö­ta nå­gon an­nan mäs­ta­re. De övri­ga tre världs­mäs­tar­na har nöjt sig med på pap­per sva­ga­re mot­stånd.

In­för mat­chen mot Sja­ripo­va är lä­get läc­kert. De övri­ga för­bun­dens mäs­ta­re är så högt ran­ka­de på WBC­för­bun­dets rank­nings­lis­ta att vin­na­ren i dus­ten mel­lan Wahl­ström och Sja­ripo­va ound­vik­li­gen mat­chas mot en an­nan VM-ti­tel­hål­la­re. Om in­te box­nings­po­li­ti­ken slår till och för­stör allt.

Wahl­ström är än­då lugn. Hon är ett hett namn och al­ter­na­tiv för hen­nes förs­ta match år 2019 finns det gott om.

– Ge­nom att vin­na den här mat­chen kan jag få fing­rar­na på de and­ra VM-bäl­te­na. Och om jag för­lo­rar så kan jag by­ta vikt­klass, sä­ger Wahl­ström som länge ta­lat om att flyt­ta upp 2,2 ki­lo till lätt­vikt.

Även om Wahl­ström skul­le vin­na är en flytt till lätt­vikt möj­lig. Dröm­mö­tet mot kanske värl­dens för till­fäl­let störs­ta box­nings­stjär­na Ka­tie Tay­lor är fullt re­a­lis­tiskt.

– Jo. Det är re­a­lis­tiskt. Hon är in­tres­se­rad av att mö­ta mig och jag är in­tres­se­rad av att mö­ta hen­ne, sä­ger Wahl­ström.

Box­nings­go­dis 2019?

Tay­lor, som Mira Pot­ko­nen choc­ka­de i OS 2016, gjor­de proffsde­but i no­vem­ber ef­ter OS-mis­sen. Hon är för till­fäl­let IBF- och WBA-för­bun­dets världs­mäs­ta­re i lätt­vikt­klas­sen och har box­ats i jät­te­e­ve­ne­mang på bland an­nat Wem­bley, Prin­ci­pa­li­ty sta­di­um och i TD Gar­den i Boston.

– Tay­lor vill vin­na al­la fy­ra VM­bäl­ten. Att slåss mot hen­ne i lätt­vikt med hen­nes bäl­ten på spel skul­le ju va­ra ett gans­ka bra lä­ge. Jag tror jag får, oav­sett re­sul­ta­tet i näs­ta match, en tuff match näs­ta vår. Det här är en vinn-vinn-si­tu­a­tion.

Wahl­ström har se­dan som­ma­ren trä­nat un­der sin nya trä­na­re Risto Ju­vo­nens ledning. Wahl­ströms gam­la trä­na­re Risto Me­ro­nen val­de att sti­ga åt si­dan och han re­kom­men­de­ra­de starkt sin nam­ne. Trä­nings­in­ne­hål­let har för­änd­rats en del och Ju­vo­nen och Me­ro­nen är näs­tan varand­ras mot­sat­ser, me­nar Wahl­ström. Me­ro­nen är av­slapp­nad och en vän av de­fen­siv box­ning me­dan Ju­vo­nen är sträng och vill se Wahl­ström an­fal­la mer.

– Det har va­rit upp­fris­kan­de. Vi har tänjt på grän­ser­na och vi har sat­sat på mångsidi­ga­re box­ning. Jag är rätt far­lig nu för ti­den, sä­ger Wahl­ström.

FO­TO: LEHTIKUVA/VE­SA MOILANEN

Ef­ter VM-ti­tel­mat­chen i S:t Pe­ters­burg i de­cem­ber får Eva Wahl­ström blic­ka fram­åt mot ett in­tres­sant 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.