Över­rask­nings­namn i la­get in­för världs­cu­pen i Ru­ka

An­ne Kyl­lö­nen, Andrea Ju­lin och An­ni Kai­nu­lai­nen hör till de ovän­ta­de nam­nen i världs­cup­star­ten i Ru­ka. – Andrea hör till dem som vi för­vän­tar oss mer av i fram­ti­den, sä­ger lands­la­gets chefsträ­na­re Mat­ti Haa­visto.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LIN­DQVIST mar­cus.lin­[email protected]­me­dia.fi

Ii­vo Nis­ka­nen, Kris­ta Pär­mäk­o­ski – och Risto­mat­ti Hako­la. Där har ni de he­tas­te nam­nen när världs­cu­pen kör i gång i Ru­ka om en vec­ka.

OS-guld­me­dal­jö­ren Nis­ka­nen vann 15 km klas­siskt i Ru­ka 2014 och 2016 och var trea 2017. Han mö­ter de­fi­ni­tivt sto­ra för­vänt­ning­ar näs­ta helg – trots att skid­pre­miä­ren i Ro­vani­e­mi in­te gick helt som vän­tat.

– Jag för­vän­tar mig än­nu me­ra av Ii­vo än i Ro­vani­e­mi. Han var sä­kert fort­fa­ran­de seg av höst­trä­ning­en. Det går sä­kert un­dan när han lät­tar på trä­nings­mäng­den, sä­ger Mat­ti Haa­visto till HBL.

Hako­la i form

Över­rask­nings­nam­net i Ro­vani­e­mi var för­stås Risto­mat­ti Hako­la. Han står de­fi­ni­tivt in­för ett ge­nom­brott den här sä­song­en.

– Ri­se är i bra form. Om han in­te än­nu får till en full­träff i Ru­ka så helt sä­kert se­na­re i vin­ter i världs­cu­pen. Mat­ti He­ik­ki­nen är ock­så värd att föl­ja med.

Pro­blem med vall­ning­en gjor­de att de fin­länds­ka da­mer­nas lopp blev en to­tal miss­räk­ning i Ru­ka för­ra året. Men Kris­ta Pär­mäk­o­ski var tvåa på 10 km klas­siskt för två år se­dan och hör till fa­vo­ri­ter­na även i år.

– Bland da­mer­na har vi Kris­ta, Kert­tu (Nis­ka­nen), Lau­ra (Mo­no­nen) och Jo­han­na (Matin­ta­lo), som ski­da­de ut­märkt i Ro­vani­e­mi, sä­ger Haa­visto – som var vall­nings­chef un­der mar­dröms­fö­ret för ett år se­dan.

– Förhoppningsvis blir det klart fö­re.

Ju­lin till­ba­ka

Det finns någ­ra ovän­ta­de namn i la­get. An­ni Kai­nu­lai­nen, 26, kli­ver in i lands­lags­trup­pen som en to­tal out­si­der. Hon är in­te med i lands­la­get den här sä­song­en.

– An­ni kom in i la­get tack va­re en ut­märkt in­sats i Ro­vani­e­mi. En po­si­tiv in­sats. Vi tog hen­ne gär­na med i la­get.

An­ne Kyl­lö­nen ge­nom­gick en ryg­go­pe­ra­tion ti­di­ga­re i höst och det var in­te många som ha­de räk­nat med att se hen­ne di­rekt i cupp­re­miä­ren. Hon in­går dock i den na­tio­nel­la kvo­ten i sprint.

– An­ne har trä­nat med oss i Olos se­dan i bör­jan av no­vem­ber. Hon har fått till­stånd av sin lä­ka­re att trä­na för fullt, sä­ger Haa­visto.

Andrea Ju­lin är ock­så till­ba­ka ef­ter en ryg­go­pe­ra­tion med kom­pli­ka­tio­ner i vå­ras. Hon del­tar ock­så i sprint och är re­serv för di­stanslop­pet.

– Andrea har hit­tat en bra form och det var bra att hon rym­des in la­get. Hon är en ski­då­ka­re som vi för­vän­tar oss mer av i fram­ti­den. Jag tror hon kan nå hög­re än den ni­vån som vi sett hit­tills.

Snö­fat­tigt

Snö­bris­ten har för­or­sa­kat hu­vud­bry för ar­ran­gö­rer­na i Ru­ka. För till­fäl­let finns det en 3,3 km lång slinga, men ar­ran­gö­rer­na med­de­la­de ti­di­ga­re i vec­kan att sön­da­gens kla­siss­ka 10 och 15 km med in­ter­vall­start kanske änd­ras till en masstart. Det är oklart om det går att få 5 kilo­me­ters sling­an i skick.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARTTI KAI­NU­LAI­NEN

Ii­vo Nis­ka­nen mö­ter de störs­ta för­vänt­ning­ar­na in­för världs­cup­star­ten i Ru­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.