In­tres­san­ta re­sul­tat – de­li­kat lä­ge för spe­ku­la­tio­ner

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LIN­DQVIST

I all tyst­het ord­na­des en re­la­tivt hög­klas­sig skid­täv­ling i Ro­vani­e­mi i går. Bland del­ta­gar­na fanns el­va OS-medaljörer från Py­e­ong­chang, som bland an­nat Ita­li­ens sprin­ter Fe­de­ri­co Pel­le­g­ri­no och den frans­ka sta­fett­me­daljtri­on Je­an-Marc Gail­lard, Cle­ment Pa­ris­se och Adrian Backs­chei­der (Mau­rice Ma­ni­fi­cat var an­mäld, men star­ta­de in­te). Bland da­mer­na fanns de rys­ka sta­fettsil­ver­me­dal­jö­rer­na Anas­ta­sia Se­do­va, Na­ta­lia Ne­prja­je­va och Ju­lia Be­lo­ru­ko­va.

Den fyr­fal­di­ga OS-me­dal­jö­ren Alexander Bol­tju­nov vann her­rar­nas klas­sis­ka 15 km. Se­ger­ti­den: 34.20,13. Det går för­stås ald­rig att jäm­fö­ra re­sul­tat di­rekt i läng­dåk­ning, men kan än­då in­te lå­ta bli den här gång­en. Risto­mat­ti Hako­la vann sam­ma sträc­ka i fins­ka cu­pen i Ro­vani­e­mi för­ra hel­gen med ti­den 33.50,7. Ii­vo Nis­ka­nen var tvåa med 34.20,5. Det har va­rit blöt­fö­re i Ro­vani­e­mi, men spå­ren lär till och med ha va­rit i bätt­re skick i går än un­der hel­gen.

Det är för­stås svårt att ve­ta om rys­sar­na ha­de sin bäs­ta ut­rust­ning. De kanske in­te sat­sa­de till hund­ra pro­cent på skid­vall­ning­en. Kanske in­te tog i helt max­i­malt. Men:

– Re­sul­ta­ten vi­sar att Ii­vo och Ri­se ski­da­de hårt i Ro­vani­e­mi. Det ger nog själv­til­lit, kom­men­te­rar lands­la­gets chefsträ­na­re Mat­ti Haa­visto.

Ne­prja­je­va vann 10 km klas­siskt med 29.13,70. Kris­ta Pär­mäk­o­skis se­ger­tid för­ra hel­gen var 29.06,9. Vi vet för­stås re­dan att Pär­mäk­o­ski är en av de tre bäs­ta ski­då­kar­na i värl­den. Det­sam­ma med Nis­ka­nen. Finns nog in­te or­sak att va­ra oro­ad över hans form.

Men Hako­la? I som­ras or­ka­de han läng­re än Mat­ti He­ik­ki­nen i ett test till ut­matt­ning med rull­ski­dor på löp­mat­ta. Så det är de­fi­ni­tivt upp­lagt för en spän­nan­de sä­song. Skönt att världs­cu­pen kör i gång näs­ta helg, så det blir mind­re spe­ku­la­tion och mer ac­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.