Las­se­ni­us ser fram emot världs­cup­de­bu­ten

Världs­cu­pen i sla­lom in­leds un­der hel­gen. Åt­ta ju­ni­o­rer får chan­sen att vi­sa vad de går för. Mat­hil­da Las­se­ni­us från Gran­kul­la är tag­gad trots ex­tremt krä­van­de un­der­lag.

Hufvudstadsbladet - - Sport - SPT/AMAN­DA MANN­STRöM

På lör­dag och sön­dag av­görs sä­song­ens förs­ta världs­cup­täv­ling i sla­lom i Le­vi. In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det FIS gav grönt ljus så sent som för en dryg vec­ka se­dan, allt häng­de på snö­lä­get i täv­lings­bac­ken Le­vi Black. I år an­vänds för and­ra gång­en snö som spa­rats från fö­re­gå­en­de vin­ter.

Mat­hil­da Las­se­ni­us, 18, från Gran­kul­la IFK de­bu­te­rar i världs­cup­sam­man­hang i mor­gon. Hon har trä­nat på grann­fjäl­let Sal­la in­för täv­ling­en ef­tersom täv­lings­bac­ken stäng­des en vec­ka in­nan världs­cup­täv­ling­en.

Las­se­ni­us var en av dem som kla­ra­de sig bra i kvaltäv­ling­en i bör­jan av no­vem­ber. Att hon får va­ra med var öns­kat men ock­så li­te över­ras­kan­de. För­ra året var hon förå­ka­re.

– I bör­jan av hös­ten för­sök­te jag att in­te tän­ka på det alls, jag vil­le in­te hop­pas för myc­ket. Men det har fun­nits i bak­hu­vu­det he­la ti­den.

Las­se­ni­us är med i ju­ni­or­lands­la­get och som­ma­ren och hös­ten har gått åt till att trä­na.

– Vi var näs­tan en må­nad i SaasFee, se­dan i en hall i Li­tau­en och sist tre vec­kor i Hin­ter­tux. Jag hann va­ra hem­ma i en vec­ka och nu är jag här.

Le­vi Black kom­mer an­tag­li­gen att bju­da på ex­tremt krä­van­de un­der­lag men det skräm­mer hen­ne in­te. För­hål­lan­de­na har va­rit krä­van­de ock­så på gla­ciä­rer­na.

– Jag kom­mer ha start­num­mer kring 70, och det be­ty­der att det kom­mer va­ra dju­pa spår på ba­nan när det är min tur att åka.

Las­se­ni­us har som mål att ta sig i mål. Hon ser fram emot att jäm­fö­ra si­na kun­ska­per med världs­e­li­ten.

– Jag ser upp till Mi­kae­la Shiff­rin. Hon har en lugn och vac­ker åk­stil. Min åk­stil är ibland för snabb för mig och gör att vad som helst kan hän­da.

Vik­tigt eve­ne­mang för Le­vi

Tävlingens ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Mar­ko Mustonen sä­ger att det är tack va­re den topp­mo­der­na tek­ni­ken som täv­ling­en över hu­vud ta­get blir av.

Snön som lag­ra­des över som­ma­ren räck­te för­u­tom täv­lings­bac­ken ock­så till and­ra bac­kar, vil­ket be­ty­der att Le­vi kun­nat er­bju­da trä­nings­möj­lig­he­ter för oli­ka lands­lag. Det här är väl­kom­met när gla­ciä­rer­na krym­per i Eu­ro­pa.

– Det här är helt klart nå­got som vi kan ut­nytt­ja i fram­ti­den. Näs­ta vin­ter ska vi spa­ra än­nu me­ra snö, sä­ger han.

Ut­an­för bac­ken finns in­te en till­stym­mel­se till snö, men i öv­rigt har för­be­re­del­ser­na gått bra. Mustonen vän­tar sig mel­lan kring 20 000 be­sö­ka­re un­der vec­ko­slu­tet. I fjol var det upp­skatt­nings­vis 200 mil­jo­ner män­ni­skor som tit­ta­de på täv­ling­en på tv.

– Det är klart att ett eve­ne­mang av den här stor­le­ken har be­ty­del­se för Le­vi och för al­la som säl­jer tjäns­ter här. Dess­utom är det ett bra sätt att mark­nads­fö­ra Fin­land.

Se­dan 2013 får vin­na­ren en ren i pris. Ame­ri­ka­nen Mi­kae­la Shiff­rin och ös­ter­ri­ka­ren Mar­cel Hir­scher har två renar var och ja­gar yt­ter­li­ga­re renar till sin flock nu i hel­gen.

– Vin­nar­na får dö­pa si­na renar. De vand­rar runt här på re­nä­gar­nas mar­ker.

La­gets ve­te­ran tror på ju­ni­o­rer­na

Joo­nas Rä­sä­nen, 29, star­ta­de i världs­cu­pen för förs­ta gång­en 2009.

– Då var det en wow-grej. Det var sjukt häf­tigt att va­ra bland värl­dens bäs­ta åka­re. Un­der de se­nas­te åren har jag haft en käns­la av att jag hör hem­ma på täv­ling­en i Le­vi.

De se­nas­te sä­song­er­na har in­te gått så bra men Rä­sä­nen ser än­då fram emot sön­da­gen. Le­vi Black bru­kar pas­sa ho­nom.

– Om jag åker bra kan jag kom­ma till and­ra åket, jag vet att far­ten räc­ker. I själ­va täv­lings­si­tu­a­tio­nen är start­num­ret det störs­ta pro­ble­met. Det är li­te som att gå på svag is, man kan åka ut när som helst om ytan bris­ter.

Rä­sä­nen har trä­nat med lands­la­get och med Ru­kas al­pin­sko­la un­der som­ma­ren och hös­ten. Ar­range­mang­et med gym­na­sis­ter­na be­ror på för­bun­dets strik­ta bud­get.

– Det är li­te som att va­ra på da­gis men ju­ni­o­rer­na trä­nar hårt och själ­va åkan­det har fun­kat bra.

Över­lag tyc­ker Rä­sä­nen att fram­ti­den ser ljus ut. Ef­ter Tan­ja Pou­ti­ai­nen och Kal­le Pa­lan­der har det va­rit gans­ka ma­gert på top­pen, men just nu finns det många bra åka­re bland ju­ni­o­rer­na.

– Pro­ble­met är att de som in­te sti­ger upp i lands­la­get el­ler lyc­kas gö­ra re­sul­tat ge­nast ef­ter gym­na­si­et slu­tar. I Fin­land mås­te man lyc­kas ge­nast. Till ex­em­pel i Nor­ge ges åkar­na mer tid att ut­veck­las ock­så ef­ter att man har gått ut gym­na­si­et.

FO­TO: SPT/ESKO RäTY

Mat­hil­da Las­se­ni­us, 18, gör världs­cup­de­but i Le­vi. Hon sik­tar på att ta sig i mål på det ex­tremt krä­van­de un­der­la­get.

FO­TO: SPT/SKI SPORT FINLANDIA

Ef­ter någ­ra sä­song­er i USA har Joo­nas Rä­sä­nen en av­slapp­nad in­ställ­ning till ski­dåk­ning­en. Han för­sö­ker spri­da god stäm­ning bland de yng­re åkar­na i la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.