IBU kräver peng­ar av Ryss­land

Hufvudstadsbladet - - Sport -

In­ter­na­tio­nel­la skid­skyt­te­för­bun­dets (IBU) ord­fö­ran­de Ol­le Dah­lin är på plats i Ryss­land för att re­do­gö­ra för hur na­tio­nen åter­i­gen ska kun­na bli full­vär­dig med­lem i IBU ef­ter dop­nings­skan­da­len. Dah­lin har läm­nat ifrån sig en lis­ta med tolv punk­ter som det rys­ka för­bun­det, RBU, mås­te upp­fyl­la.

Bland an­nat hand­lar det om att RBU mås­te stå för kost­na­der­na som IBU stått för kopp­la­de till av­slö­jan­det om dop­nings­skan­da­len samt om fö­re­byg­gan­de an­ti­dop­nings­ar­be­te som ob­li­ga­to­riskt ut­bild­ning, skri­ver IBU i ett press­med­de­lan­de.

”Det här är en svår si­tu­a­tion – Ryss­land är en av de störs­ta skid­skyt­tena­tio­ner­na – men det är ab­so­lut nöd­vän­digt att skyd­da re­na id­rot­ta­re och att ga­ran­te­ra att vi gör allt vi kan för att sä­ker­stäl­la ren skidskytte och le­ve­re­ra täv­ling­ar som id­rot­ta­re, sup­port­rar och al­la in­tres­se­ra­de kan li­ta på”, sä­ger Dah­lin i press­med­de­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.