Bot­ni­as sto­ra pro­jekt fort­sät­ter

Med hjälp av li­gans yngs­ta kap­ten, en namn­stark åter­flyt­ta­re och nytänk i or­ga­ni­sa­tio­nen vill Bot­nia fort­sät­ta byg­ga grun­den för en bätt­re fram­tid.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOMMI WILLBERG 029 080 1401, [email protected]­me­dia.fi

De se­nas­te åren har va­rit tur­bu­len­ta i Bot­ni­as led. Ef­ter guld­vå­ren 2016 för­yng­ra­des la­get re­jält men trots det gick man till slut­spel med be­sked. Sam­ma trend – för­yng­ring och ny­byg­ge – fort­sat­te in­för för­ra sä­song­en och det märk­tes på pla­nen och i se­ri­e­ta­bel­len. Bot­nia var näs­tjum­bo och missade slut­spe­let med en po­ängs mar­gi­nal.

Nu ser allt so­li­ga­re ut. Bot­ni­as lagstom­me har va­rit ihop se­dan april och ett för­ny­at tränar­team har hål­lit i tyg­lar­na se­dan som­ma­ren.

– Jag tyc­ker vi är väl­digt myc­ket mer redo för den här sä­song­en än vad vi var den här ti­den i fjol. In­för för­ra sä­song­en gjor­de vi så sto­ra för­änd­ring­ar att det dröj­de in­nan vi kun­de kö­ra in dem, sä­ger 21-åri­ga Ju­ri Schreck, li­gans yngs­ta lag­kap­ten.

För chefsträ­na­ren Jus­si Ta­pio kvit­tar lag­kap­te­nens ål­der.

– Vi har en hög­re an­språks­ni­vå som kom­mer in­i­från la­get. Den här kil­len re­pre­sen­te­rar just det tan­ke­sät­tet, sä­ger Ta­pio och nic­kar mot Schreck.

– Att man är ung spe­lar ing­en roll. Om man vi­sar så­da­na le­da­re­gen­ska­per och kräver myc­ket bå­de av sig själv och av lag­kam­ra­ter­na så är man en bra kap­ten.

Määt­tälä till­ba­ka

La­get har allt­så trä­nat till­sam­mans se­dan april och i ju­ni fick Ta­pio en vik­tig kug­ge till sitt för­fo­gan­de: Bot­ni­ai­ko­nen Te­ro Määt­tälä, som åter­vän­de till Fin­land ef­ter en se­jour i All­svens­kan och Öre­bro. Määt­tälä är Bot­ni­a­fost­rad och har re­pre­sen­te­rat la­get bå­de 2004–2009, 2011– 2012 samt 2015–2017 och han har bland an­nat en skyt­te- och po­äng­li­ga­ti­tel i Ban­dy­li­gan på sin me­rit­lis­ta. Määt­tälä fun­ge­rar ock­så som spe­lan­de trä­na­re.

– Vi kom över­ens om flyt­ten i feb­ru­a­ri och Te­ro kom till­ba­ka från Sve­ri­ge i ju­ni. Se­dan dess har vi haft full fräs på trä­ning­ar­na, be­rät­tar Ta­pio.

Ta­pio gil­lar det nya sam­ar­be­tet med er­far­na 30-åri­ga Määt­tälä. Määt­tälä bär hu­vud­an­sva­ret i fys­trä­ning­en men har ock­så sitt att sä­ga vad be­träf­far den tak­tis­ka bi­ten.

– Det är väl­digt kul att ha nå­gon som man kan spar­ra idéer med. Te­ro ger en spe­la­res syn­vin­kel till det he­la. Men då det är match­dag så är han en spe­la­re och får kon­cen­tre­ra sig på den rol­len.

Sva­jigt cup­spel

Bot­nia in­led­de sin egent­li­ga täv­lings­sä­song till­sam­mans med åt­ta and­ra li­ga­lag (HIFK del­tog in­te) i fins­ka cu­pen som spe­la­des den sista

Att man är ung spe­lar ing­en roll. Om man vi­sar så­da­na le­da­re­gen­ska­per och kräver myc­ket bå­de av sig själv och av lag­kam­ra­ter­na så är man en bra kap­ten. Jus­si Ta­pio trä­na­re

hel­gen i ok­to­ber. Sal­dot blev tre för­lus­ter på tre mat­cher då grupp­vin­nar­na Vei­te­rä och Borgå Akil­les gick till fi­na­len som spe­las i Vill­man­strand kväl­len fö­re själv­stän­dig­hets­da­gen.

Chefsträ­na­ren Ta­pio såg bå­de bra och då­ligt i sitt lags spel.

– Sva­jigt, jo. I förs­ta mat­chen led­de vi i pa­us men jag var in­te alls nöjd med hur vi såg ut. Ef­ter pa­us var vi bätt­re men mot­stån­da­ren knep mat­chen som ha­de kun­nat slu­ta hur som helst.

Match­tem­pot var tufft. Bot­nia spe­la­de tre mat­cher på ett dygn. Det märk­tes i de två sista mat­cher­na. Men ett plus i pro­to­kol­let var att Bot­nia häng­de med storfa­vo­ri­ten Vei­te­rä i tju­go mi­nu­ter in­nan cupoch li­ga­mäs­ta­ren drog i väg.

– Vi spe­la­de väl­digt bra i bör­jan av den mat­chen, sä­ger Ta­pio.

Men med noll seg­rar kan man säl­lan va­ra nöjd med. Det enk­la må­let för sä­song­ens förs­ta mat­cher är att få till en hel 90 mi­nu­ters match.

– Kil­lar­na sa­de själv att vi mås­te hit­ta idén i vårt spel. Så att var­je grabb kan spe­la som vårt lag vill gö­ra.

Trä­na­ren Jus­si Ta­pio och lag­kap­te­nen Ju­ri Schreck är redo för ban­dy­sä­song­en som in­leds i hel­gen.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARTTI KAI­NU­LAI­NEN FO­TO: LEHTIKUVA/MARTTI KAI­NU­LAI­NEN

Ni­els Främ­ling och Bot­nia in­le­der en ny sä­song. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.