Sam­hälls­kri­tisk skuldsa­ne­ring

Det är så här det kan se ut när en verk­ligt ta­lang­full och smart re­gis­sör tar sig an en sli­ten gen­re. Widows är en film som har myc­ket att sä­ga ut­an att tum­ma på vil­jan att un­der­hål­la.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MARTINA MOLIIS-MELLBERG kul­[email protected]­me­dia.fi

DRAMA/THRIL­LER

Widows

HHHHI Re­gi: Ste­ve Mc­Queen. Ma­nus: Ste­ve Mc­Queen, Gil­li­an Flynn, ef­ter för­la­ga av Lyn­da La Plan­te. Fo­to: Se­an Bob­bitt. I rol­ler­na: Vi­o­la Da­vis, Michel­le Rod­ri­gu­ez, Eli­za­beth De­bic­ki, Cynt­hia Eri­vo, Li­am Ne­e­son, Co­lin Far­rell, Bri­an Ty­ree Hen­ry, Daniel Ka­lu­uya.

Att Ste­ve Mc­Queen skul­le föl­ja upp 12 Ye­ars A Sla­ve (2013) med en sista stö­ten-thril­ler ba­se­rad på en brit­tisk tv-se­rie från åt­ti­o­ta­let var ovän­tat, men så är in­te re­gis­sö­ren känd för att gö­ra det mest vän­ta­de hel­ler. Här har han sla­git ihop sig med för­fat­ta­ren Gil­li­an Flynn (Go­ne Girl, Sharp Ob­jects) och mejs­lat fram ett ky­ligt ma­nus som ge­nom­gå­en­de blan­dar un­der­håll­ning med sam­hälls­kri­tik.

Ett Chi­ca­go där sam­hälls­klyf­tor­na ökar står som skå­de­plats och Jack Mul­li­gan (Co­lin Far­rell) dri­ver kam­panj för att ta över sin fars roll som ål­der­man i ett av di­strik­ten. Det är ing­et han brin­ner för men släk­ten Mul­li­gan har styrt di­strik­tet i ge­ne­ra­tio­ner och det är Jacks plikt som son att för­val­ta ”ar­vet”. Han sä­ger hel­ler in­te nej till att fyl­la si­na fic­kor där det är möj­ligt. Men di­striktskar­tan har ri­tats om, det är in­te en­bart vitt och rikt läng­re, och Jack får ovän­tat mot­stånd av Ja­mal Man­ning (Bri­an Ty­ree Hen­ry), en gangs­ter som för­sö­ker hit­ta en ny väg till den ame­ri­kans­ka dröm­men.

Fy­ra skuld­sat­ta än­kor

Sam­ti­digt går ett rån åt hel­ve­te och den väl­kän­da skur­ken Hen­ry Row­lings (Li­am Ne­e­son) och hans kum­pa­ner dör me­dan peng­ar­na går upp i rök, bok­stav­li­gen. Ef­ter sig läm­nar rå­nar­na in­te ba­ra fy­ra sör­jan­de än­kor ut­an även en mil­jonskuld som nå­gon mås­te be­ta­la. Row­lings än­ka Ve­ro­ni­ca (Vi­o­la Da­vis) in­ser det­ta med kraft ef­ter ett mind­re an­ge­nämt be­sök av Ja­mal, som till­sam­mans med sin bror (en rik­tigt obe­hag­lig Daniel Ka­lu­uya) vi­sar sig va­ra den rå­na­de par­ten.

Ve­ro­ni­ca kon­tak­tar de övri­ga än­kor­na och till­sam­mans med två av dem, Lin­da (Michel­le Rod­ri­gu­ez) som har för­lo­rat sin bu­tik, och Alice (Eli­za­beth De­bic­ki) som tving­ats ta jobb som lyx­eskort, pla­ne­rar hon ett eget rån för att gö­ra sig kvitt skul­den. De­ras bäs­ta va­pen är att de som kvin­nor stän­digt un­derskat­tas av sam­häl­let.

Widows är Vi­o­la Da­vis film. Hon spe­lar med ett så­dant fo­kus, sam- man­bi­tet och kniv­skarpt. Mc­Queen lå­ter kameran rö­ra sig rik­tigt nä­ra hen­nes an­sik­te, fyllt av sorg, ils­ka och de­spe­ra­tion. Hon är en ly­san­de skå­de­spe­la­re, li­ka själv­klar här som i Doubt el­ler Fences.

Stark roll­be­sätt­ning

Över­lag träf­far den stjärnspäc­ka­de fil­men främst rätt i roll­be­sätt­ning­en, men Far­rell blir nå­got blek som fru­stre­rad guld­gos­se och Rod­ri­gu­ez spe- lar en va­ri­a­tion av sam­ma roll hon all­tid spe­lar. De­bic­ki där­e­mot tar en sli­ten bild (den vack­ra, ku­va­de kvin­nan) och ska­par ett över­ras­kan­de mång­bott­nat por­trätt. Hen­nes Alice är en av fil­mens höjd­punk­ter.

Mc­Queen fyl­ler fil­men med frå­gor om ra­sism, kor­rup­tion, sex­ism, po­lis­bru­ta­li­tet och seg­re­ga­tion – det finns knappt en scen som in­te har en sam­hälls­kri­tisk un­der­text. Lägg till det fak­tum att kvin­nor, sär­skilt ic­ke-vi­ta

kvin­nor, säl­lan ses i rol­ler som des­sa och re­sul­ta­tet blir en film som har myc­ket att sä­ga ut­an att tum­ma på vil­jan att un­der­hål­la. Det är våld­samt och cy­niskt, men ock­så spän­nan­de, ac­tionpac­kat och njut­bart. Det är så här det kan se ut när en verk­ligt ta­lang­full och smart re­gis­sör tar sig an en sli­ten gen­re. Al­la vin­ner.

FO­TO: COURTESY OF 20TH CENTURY FOX

Michel­le Rod­ri­gu­ez, Vi­o­la Da­vis och Eli­za­beth De­bic­ki är än­kor skuld­sat­ta av si­na kri­mi­nel­la män.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.