Un­der­bar brit­tisk kvar­tett

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MARTINA MOLIIS-MELLBERG kul­[email protected]­me­dia.fi

Fy­ra brit­tis­ka skå­de­spe­lar­le­gen­der som möts för att dis­ku­te­ra si­na kar­riä­rer och liv är hög­klas­sig un­der­håll­ning.

DO­KU­MEN­TÄR

Not­hing Li­ke a Da­me

HHHHI

Re­gi: Ro­ger Michell. Fo­to: Eben Bol­ter. I rol­ler­na: Mag­gie Smith, Ju­di Dench, Ei­leen Atkins, Jo­an Plowright.

Det är in­te of­ta jag ler ge­nom en hel film, men Ro­ger Michells un­der­ba­ra do­ku­men­tär Not­hing Li­ke a Da­me har den ef­fek­ten. Pre­mis­sen är sim­pel men ut­sökt: de go­da vän­ner­na och tilli­ka ad­la­de brit­tis­ka skå­de­spe­lar­le­gen­der­na Mag­gie Smith, Ju­di Dench, Ei­leen Atkins och Jo­an Plowright träf­fas i den sist­nämn­das som­mar­hus för att um­gås, dric­ka te (och li­te cham­pagne) och pra­ta om li­vet och kar­riä­ren me­dan Michell lå­ter film­ka­me­ran rul­la.

Det är ett sam­tal som por­lar fram, rakt och osen­ti­men­talt men med myc­ket hu­mor och vär­me. De är brit­tis­ka på det bäs­ta av sätt, ful­la av själv­di­stans och ko­misk ti­ming. Att vän­ska­pen är ge­nu­in och ce­men­te­rad märks ock­så på hur de pra­tar med varand­ra. Ju­di Dench pi­kas för att hon stjäl al­la rol­ler i Hol­ly­wood, och Ei­leen Atkins kon­sta­te­rar glatt att hon och Dench in­te be­höv­de sex­tio­ta­let, de var all­de­les till­räck­ligt vil­da på egen hand.

Bits­ka svor­do­mar

Al­la fy­ra är i grun­den te­a­ter­skå­de­spe­la­re, film­kar­riä­rer­na var me­ra av en slump, och det är ock­så kring te­a­tern störs­ta de­len av do­ku­men­tä­ren cirk­lar. Den som vän­tar sig an­nat blir må­hän­da be­svi­ken. De de­lar med sig av si­na er­fa­ren­he­ter av Sha­kespe­a­re, Lau­rence Oli­vi­er (som var gift med Plowright fram till sin död), Cle­o­pat­ra (”en dvärg i kli­mak­te­ri­et”) och att job­ba till­sam­mans med si­na äk­ta män, nå­got samt­li­ga har er­fa­ren­het av.

Det är en yn­nest att få ta del av de­ras anek­do­ter, livsvis­do­mar och min­nen, ja ba­ra att i en och en halv tim­me få va­ra i de­ras när­va­ro. Mag­gie Smith och Ju­di Dench är all­de­les sär­skilt un­der­hål­lan­de. Smith har en bitsk come­back till pre­cis allt och Dench svär sig ge­nom he­la fil­men. En av höjd­punk­ter­na är när Dench upp­rört be­rät­tar om hur en sjuk­skö­ta­re be­hand­la­de hen­ne som ett barn – det värs­ta med att bli gam­mal – ef­ter att hon bli­vit stuc­ken av ett bi i ba­ken.

In­tets­ä­gan­de in­ram­ning

Do­ku­men­tä­rens in­ram­ning är i sig re­la­tivt in­tets­ä­gan­de och ut­an stör­re am­bi­tion. De fy­ra kvin­nor­na sit­ter för det mesta runt ett bord och sam­ta­lar, först ut­om­hus men så kom­mer reg­net och de flyt­tar in. De fo­to­gra­fe­ras, nå­got Smith stör sig på, och får en le­dan­de frå­ga nu och då. Dis­kus­sio­ner­na var­vas med en del ar­kiv­ma­te­ri­al. Det är vis­ser­li­gen smart av Ro­ger Michell att lå­ta sam­ta­len fö­ras ut­an av­brott, men form­språk och klipp får det­ta att fram­stå som en väl­pro­du­ce­rad tv-do­ku­men­tär sna­ra­re än en bio­film. Den hög­klas­si­ga un­der­håll­ning som kvar­tet­ten i cent­rum bju­der på läm­par sig där­e­mot väl för ett bio­be­sök och de fy­ra stjär­nor­na kan med för­del ses som en var åt Plowright, Atkins, Smith och Dench. Den över­gri­pan­de käns­lan när ef­ter­tex­ter­na rul­lar är att en gär­na ha­de till­bring­at någ­ra tim­mar till i de­ras säll­skap.

FO­TO: MARK JOHNSON

Mag­gie Smith, Jo­an Plowright, Ei­leen Atkins och Ju­di Dench har va­rit vän­ner i över ett halv­se­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.