Li­ten by, stort trub­bel

Ti­me Out är en svär­tat ko­misk mo­ra­li­tet be­fol­kad av mer el­ler mind­re ud­da ex­i­sten­ser.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UGGELDAHL kris­[email protected]­lum­bus.fi

DRAMA

Ti­me Out

HHIII

Re­gi: Mat­ti Kin­nu­nen. Ma­nus: Ju­ha Ko­i­ra­nen och Mat­ti Kin­nu­nen. Fo­to: Hans Barck. I rol­ler­na: Mik­ko Nousi­ai­nen, Ni­i­la Nousi­ai­nen, Sant­tu Kar­vo­nen, Pih­la Pent­ti­nen.

Ti­me Out av Mat­ti Kin­nu­nen är det när­mas­te vi kom­mer en dju­pa Sö­dern-skrö­na på de här bredd­gra­der­na. Hand­ling­en må va­ra för­lagd till Ka­ja­na­land, till vi­schan, men vi kän­ner igen de so­ci­a­la ko­or­di­na­ter­na – in­snö­a­de på grän­sen till in­av­la­de.

Hit kom­mer Mik­ko Nousi­ai­nens präst, Har­ry, som fick fo­ten från sin för­ra ar­bets­plats, det­ta när han i fyl­lan och vil­lan tril­la­de ner från pre­dik­sto­len – ef­ter att först ha bett för­sam­lings­med­lem­mar­na dra åt hel­si­ke.

Det var nå­got med hust­run och en brand­man, men in­te mer om det­ta. Fo­kus här lig­ger på far och son, som i sam­band med flyt­ten till ”Har­maa­ke­to” står in­för nya ut­ma­ning­ar.

Där Har­ry får an­ställ­ning som kyrk­vakt­mäs­ta­re bör­jar so­nen Si­mo (Ni­i­la Nousi­ai­nen) i sin nya sko­la, ba­ra för att bli ut­satt för värs­ta mobb­ning­en.

Dessvär­re fö­re­drar sko­lans rek­tor (Jo­se Vi­i­ta­la) att se mel­lan fing- rar­na, i syn­ner­het som främs­ta plå­go­an­den Te­e­mus pap­pa (Sant­tu Kar­vo­nen), elekt­ro­nik­för­säl­ja­ren, rå­kar va­ra vice ord­fö­ran­de i för­äld­ra­för­e­ning­en.

Till slut har Har­ry ing­et an­nat val än att ta la­gen i eg­na hän­der. Och se­dan är fan lös, en gång för al­la.

Ing­en snäll film

Ti­me Out (Pi­e­niä su­u­ria val­hei­ta) är ing­en snäll film, kul­tu­rellt sett. Ban­jo li­rar man in­te och tän­der­na sit­ter kvar, men an­nars går män­ni­skor­na här si­na eg­na vägar. För­u­tom att by­po­li­sen kal­las för ”Ne­gern” (kil­len är svart) tack­lar Har­rys kol­le­ga Ko­po­nen (Ju­ha Kuk­ko­nen) si­na kär­leks­be­kym­mer med att av­fy­ra ett halv­au­to­ma­tiskt ge­vär i sko­gen, sånt.

Dra­ma­tiskt är fil­men än­då in­te fullt så svart­vit som man skul­le tro. Kanske har den go­de Har­ry fått ett och an­nat om bak­fo­ten, in­te minst när det gäl­ler skuld­frå­gan vi­sa­vi det tris­ta mobb­nings­dra­mat.

Vid det här la­get för­vand­las Ti­me Out till nå­got av en mo­ra­li­tet, en svär­tat ko­misk så­dan, be­fol­kad av mer el­ler mind­re ud­da ex­i­sten­ser. Ta till ex­em­pel Min­na Su­u­ro­nens kan­tor som är över­ty­gad om att den nya kyrk­vakt­mäs­ta­ren per­son­li­gen träf­fat Hin On­de.

Hur snur­rigt som helst, låt sen va­ra att man får en käns­la av att re­gis­sö­ren Mat­ti Kin­nu­nen (Miss Blue Je­ans) in­te rik­tigt törs lö­pa li­nan ut. De saf­ti­ga in­gre­di­en­ser­na till trots är hel­he­ten onö­digt stä­dad, för att in­te sä­ga till­rät­ta­lagd.

Sym­pa­tisk är det ock­så, om än snudd på ano­nymt.

FO­TO: SINIKKA MOILANEN /VE­GE­TA­RI­AN FILMS

■Mik­ko Nousi­ai­nen i en tra­gi­ko­me­di om en far och en son, om mob­ba­re och med­lö­pa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.