Kan­di­da­ter­na till Ru­ne­berg Ju­ni­or of­fent­ligg jor­da

Hufvudstadsbladet - - Kultur - PIA INGSTRöM [email protected]­me­dia.fi

Fy­ra fin­lands­svens­ka böc­ker och fem fins­ka täv­lar om Ru­ne­berg Ju­ni­or-pri­set på 10 000 eu­ro, in­stif­tat av Borgå stad och KSF Me­dia/Tid­ning­en öst­ny­land.

Kan­di­da­ter­na för pri­set som ska stö­da barns läs­lust år 2019 har of­fent­lig­gjorts. Sam­man­lagt nio böc­ker täv­lar om pri­set, av dem är fem finsk­språ­ki­ga och fy­ra svensk­språ­ki­ga.

Kan­di­da­ter­na till Ru­ne­berg Ju­ni­or år 2019 är:

● Ta­pa­ni Bag­ge & Car­los Da Cruz: Aavehevosen arvoitus (Ka­risto)

● Hen­na Hel­mi & Re­et­ta Ni­e­men­sivu: Tuplapulma, Ma­ria! (Ice Lo­ve -sar­ja) (Tam­mi) Mer­ja ja Mar­vi Ja­lo & Re­et­ta

● Ni­e­men­sivu: Oli­via ja Onnentähti, On­nenkep­pa­rit 1 (WSOY) Tu­u­la Kal­li­o­ni­e­mi & Terese Bast:

● Neljä muskelisoturia (Ka­risto) Rin­na Sa­ramä­ki & Sa­mi Sa­ramä­ki:

● Meren syvyyksiin (WSOY) Eva Frantz: Hallonbacken (S&S)

● Le­na Frö­lan­der-Ulf: Pap­pa, jag

● och ha­vet (För­la­get) An­na Sar­ve & Sanna Man­der:

● Prilliga Prinsessboken (S&S) Sanna So­fia Vu­o­ri & Lin­da Bon­de­stam:

● Ägget (För­la­get & Bergs) I för­valsju­ryn ingick kul­tur­re­dak­tör Mia Grönstrand, lek­tor i mo­ders­mål och lit­te­ra­tur, FM Bo­dil Lund och Ma­lin Holl­mén, ser­vice­chef för bib­li­o­tekstjäns­ter i Sib­bo.

Här­näst kom­mer dag­hems­grup­per och ele­ver i års­kurs 1 och 2 i Borgå att lä­sa böc­ker­na och ut­se den slut­li­ga vin­na­ren.

Ru­ne­berg Ju­ni­or-pri­set är Borgå stads och KSF Me­dia/Tid­ning­en Öst­ny­lands ge­men­sam­ma barn­lit­te­ra­tur­pris. Pris­sum­man upp­går till 10 000 eu­ro och det de­la­des ut förs­ta gång­en i sam­band med Ru­ne­bergs­da­gen i feb­ru­a­ri 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.