In­te så li­te ma­ni­pu­la­tivt

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UGGELDAHL

I Li­fe It­self är det ka­rak­tä­rer­na och in­te ma­te­ri­a­let som ta­lar för sig. Den fjär­de väg­gen bryts jämt och stän­digt.

Li­fe It­self he­ter fil­men, som för att an­non­se­ra att det är li­vet i sig som ger upp­hov till de störs­ta be­rät­tel­ser­na, ingalun­da klå­fing­ri­ga ma­nus­för­fat­ta­re. Även i öv­rigt är det här fil­men som tar sig fri­he­ter vi­sa­vi de be­rät­tar­mäs­si­ga stra­te­gi­er­na.

Här in­te ba­ra slår man ner den fjär­de väg­gen, man jäm­nar he­la hu­set med mar­ken.

Följakt­li­gen gör man sig själv en tjänst ge­nom att in­te blint tro på allt det som sägs och vi­sas, i syn­ner­het som fil­mens le­a­ding man Will Demp­sey (Oscar Isaac) in­te är den mest ba­lan­se­ra­de av per­so­ner. De facto hål­ler han på att häm­ta sig från en djup de­pres­sion, i säll­skap av An­net­te Be­nings psy­ki­a­ter.

Bakom sig har han ett av allt att dö­ma kra­schat äk­ten­skap. Det hand­lar om hans livs kär­lek, Ab­by (Oli­via Wil­de), som dy­ker upp i de ställ­vis ro­sen­rö­da till­ba­kablic­kar­na.

Här har vi ett av de förs­ta mö­te­na och en Pulp Fic­tion-maske­rad som slu­tar i den ul­ti­ma­ta kär­leks­för­kla­ring­en. I ett ske­de skaf­far man en hund och vips är ock­så en be­bis på gång. Li­vet le­ker.

Lu­rigt blir tja­tigt

På fö­re­kom­men an­led­ning skif­tar fil­men i and­ra ak­ten fo­kus från Will och Ab­by till dot­tern Dy­lan (Oli­via Coo­ke) – ef­ter Bob Dy­lan, en stän­dig re­fe­rens – som vi­sar sig va­ra en rik­tig vild­ba­sa­re.

Och ef­tersom slum­pen i Li­fe It­self spe­lar en cen­tral roll lyc­kas man kläm­ma in ock­så en tred­je sto­ry­li­ne med hand­ling­en för­lagd till spans­ka An­da­lu­si­en.

Hur allt det här häng­er ihop må för­bli osagt, men åt­minsto­ne går re­gis­sö­ren-ma­nus­för­fat­ta­ren Dan Fo­gel­man si­na eg­na vägar. I stäl­let för att lå­ta ma­te­ri­a­let ta­la för sig lå­ter Fo­gel­man si­na ka­rak­tä­rer kom­men­te­ra bå­de sitt och and­ras liv, jämt och stän­digt.

Det som in­led­nings­vis framstår som li­te lu­rigt blir i läng­den mest ba­ra tja­tigt. Det­sam­ma gäl­ler för de me­lo­dra­ma­tis­ka ac­cen­ter­na som känns minst sagt över­di­men­sio­ne­ra­de, tok­ma­ni­pu­le­ran­de.

Här van­kas det trafikolyckor, själv­mord och död­li­ga sjuk­do­mar – allt det­ta för att ban­ka in fil­mens tes om att det in­te finns nå­got mör­ker ut­an ett ljus i än­dan av tun­neln.

Till det kom­mer vår vän ödet som här går hand i hand med de glo­ba­la schack­dra­gen, pre­cis som i Ale­jandro Gon­zá­lez Inár­ri­tus film Ba­bel. Den sist­nämn­da ut­går vis­ser­li­gen som seg­ra­re – på knock­out.

FO­TO: JON PACK

Oli­via Wil­de och Oscar Isaac blir kä­ra, gif­ter sig och får sitt förs­ta barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.