På trös­keln mel­lan var­dag och det oför­klar­li­ga

Te­a­ter­fes­ti­va­len Bal­tic Cir­c­le bju­der sin va­na tro­gen på ovän­ta­de upp­le­vel­ser. Till ex­em­pel över­na­tur­li­ga så­da­na i en tom af­färslo­kal på Brän­dö.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Spe­las än­nu 17–18.11 kl 15.30. SON­JA MäKELä son­ja.ma­ke­[email protected]­me­dia.fi

TE­A­TER

Th­res­holds

Kon­cept, dra­ma­tur­gi: ar­bets­grup­pen. Re­gi: Sin­na Vir­ta­nen. Vi­su­ell design: Daniel An­ders­son. Ljud: Ta­tu Ne­no­nen, Hei­di So­idin­sa­lo. Dra­ma­turg: An­ni Kle­in. Över­sätt­ning: Emi­lia Nor­la­mo, So­idin­sa­lo. På sce­nen: Val­borg Frøysnes, Pyry Nik­ki­lä. Bal­tic Cir­c­le 14.11.

Fö­re­ställ­ning­en Th­res­holds (trösklar) är li­ka en­kel som den är ge­ni­a­lisk; och den sken­ba­ra en­kel­he­ten är så klart ge­nom­tänkt in i mins­ta de­talj. Den sug­ges­ti­va stäm­ning­en ska­pas bit för bit, sub­tilt och smy­gan­de, tills vi i nå­got ske­de fin­ner oss mitt in­ne i en li­te skev verk­lig­het.

Vi sit­ter på grö­na plast­sto­lar i en tom af­färslo­kal i hör­net av Brän­dö köp­cent­rums ned­re vå­ning och tit­tar ut ge­nom glas­väg­gar­na me­dan skym­ning­en fal­ler, gat­lyk­tor tänds och för­äld­rar häm­tar si­na barn från da­gis. All­de­les hy­per­van­ligt och var­dag­ligt. Än­då är det som om vi skul­le se på en ab­surd komedi.

Stäm­ning­en be­ror på de histo­ri­er vi fått hö­ra lä­sas upp av Val­borg Frøysnes och Pyry Nik­ki­lä. Be­rät­tel­ser­na om så kal­lat över­na­tur­li­ga upp­le­vel­ser är verk­li­ga brev av verk­li­ga fin­län­da­re, som fors­ka­ren Mar­ja-Li­i­sa Hon­ka­sa­lo och hen­nes kol­le­ger fick sig spon­tant till­skic­ka­de un­der åren 2013–2016 då de ar­be­ta­de med det tvär­ve­ten­skap­li­ga forsk­nings­pro­jek­tet Sin­net och det and­ra. Över två­hund­ra per­so­ner skrev om si­na upp­le­vel­ser av så­dant som över­skri­der vår upp­fatt­ning av det som är van­ligt och möj­ligt. Hon­ka­sa­lo vil­le de­la des­sa brev med konst­nä­rer, för det är konst – och sam­ar­be­te mel­lan konst och ve­ten­skap – som kan gri­pa sig an så­dant som ve­ten­ska­pens språk och verk­tyg in­te räc­ker till.

Bre­ven är allt­så nu ma­te­ri­al för den­na en­tim­mes­fö­re­ställ­ning som sud­dar ut gränser av oli­ka slag: var­dag och det oför­klar­li­ga, be­trak­ta­re och be­trak­tad, privat och of­fent­ligt. När vi sit­ter in­ne i den tom­ma lo­ka­len och tit­tar ut blir vi sam­ti­digt ny­fi­ket på­tit­ta­de av dem som går för­bi. Det mås­te se rätt märk­ligt ut: ett tret­ti­o­tal män­ni­skor i tre ra­der i mörk­ret. Den viss­he­ten fö­der en bubb­lan­de mun­ter­het bland publi­ken.

Mitt i var­da­gen

Fö­re­ställ­ning­en bör­jar med att Frøysnes och Nik­ki­lä sit­ter fram­för oss och ut­trycks­löst lä­ser upp ett brev i ta­get från den me­ter­höga hö­gen som står mel­lan dem på gol­vet. Bre­ven är kor­ta och sak­li­ga. Fle­ra har sett skep­na­der på nat­ten, många har känt hän­der på si­na ax­lar, nå­gon har ve­tat att nå­gon ska dö, nå­gon vet när nå­gon kom­mer att ringa och fle­ra har sett fy­sis­ka ting be­te sig på osed­van­li­ga sätt.

Det här är in­tres­sant men gans­ka fort långran­digt, och där­för är det skönt att fö­re­ställ­ning­en ut­veck­las till nå­got mer. Nik­ki­lä tar på sig en jac­ka och går ut med en mik­ro­fon i han­den. Ge­nom fönst­ret ser vi ho­nom rö­ra sig över ga­tan, sät­ta sig på en sten, gå upp på ber­get och lä­sa upp fle­ra av bre­ven. Snart går ock­så Frøysnes ut och gör det­sam­ma. Vi blir kvar i mörk­ret.

Ef­fek­ten är spän­nan­de. Det ”över­na­tur­li­ga” (per­son­li­gen stäl­ler jag mig skep­tisk till he­la be­grep­pet) där mitt bland det van­li­ga.

Ljud­de­sig­nen av Ta­tu Ne­no­nen och Hei­di So­idin­sa­lo är ef­fekt­full och sug­gestiv och en vik­tig del av hel­he­ten. Spe­ci­ellt det do­va mull­ran­det som får de tom­ma kyl­skåpen och de sto­ra föns­ter­gla­sen att skall­ra, ska­par en stark stäm­ning av att nå­got kom­mer att hän­da.

Och det hän­der he­la ti­den.

Den sug­ges­ti­va stäm­ning­en ska­pas bit för bit, sub­tilt och smy­gan­de, tills vi i nå­got ske­de fin­ner oss mitt in­ne i en li­te skev verk­lig­het.

FO­TO: TANI SIMBERG

Pyry Nik­ki­lä be­rät­tar om ovan­li­ga upp­le­vel­ser som hänt van­li­ga män­ni­skor. Publi­ken ser och hör ho­nom från bakom en glasru­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.