Fräsch 1700-tals­rock à la Kre­e­ta-Ma­ria Ken­ta­la

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MATS LILJEROOS kul­[email protected]­me­dia.fi

Ra­di­ons sym­fo­nior­kes­ter

Mu­si­ka­lisk ledning och vi­o­lin: Kre­e­ta-Ma­ria Ken­ta­la. Kai­sa Kal­li­nen, Han­nu Va­sa­ra, Lau­ra Vik­man, vi­o­lin. Bi­ber, Te­le­mann, Fux, Va­len­ti­ni, Vi­val­di. Mu­sik­hu­set 14.11.

Ba­rock är ba­ra rock. Den gam­la san­ning­en fick ny ak­tu­a­li­tet när Kre­e­ta-Ma­ria Ken­ta­la för­ra vec­kan var i far­ten med Fin­länds­ka ba­roc­kor­kes­tern och i ons­dags var stod för en ny rock­räd. Den­na gång med Ra­di­ons sym­fo­nior­kes­ter och säl­lan hör man väl en så­dan sväng på Mu­sik­hus­sce­nen.

Sam­ti­digt blev man påmind om vil­ken för­svin­nan­de li­ten del av även den mest hög­klas­si­ga mu­sikskat­ten som ka­no­ni­se­rats. Ett bra ex­em­pel är Jo­hann Jo­seph Fux (1660–1741), hov­kom­po­si­tör i Wi­en och en av sin tids mest ce­leb­ra fi­gu­rer, vars in­no­va­ti­va mu­sik av nå­gon out­grund­lig an­led­ning är en säll­synt­het på den gängse kon­ser­tre­per­to­a­ren.

Fux svit Tur­ca­ria, med un­der­ti­teln Ei­ne mu­si­ka­lis­che Be­sch­rei­bung der Be­la­ge­rung Wi­ens durch die Tür­ken an­no 1683, re­pre­sen­te­rar sin tids mu­si­ka­liskt nog så må­lan­de ba­talj­mu­sik i sin pryd­no och även om det drivs gäck med de bort­kör­da ot­to­ma­ner­na blev den av Fux ef­fek­tivt nytt­ja­de per­kus­si­va ja­nit­sjar­mu­si­ken nå­got av ti­dens trend.

I böh­ma­ren He­in­rich Ig­naz Franz Bi­bers in­le­dan­de Bon­dens kyrk­färd kun­de man rentav fö­re­stäl­la sig en sön­dag i Ken­ta­las hem­soc­ken Kaust­by. Så små­ning­om kom även he­la den huck­le­och möss­för­sed­da en­semb­len in­tå­gan­de och Ken­ta­la fick säll­skap vid kon­sert­mäs­tar­pal­len av en an­nan kaust­by­en­sa­re, RSO:s or­di­na­rie kon­sert­mäs­ta­re Jari Va­lo.

Ge­org Philipp Te­le­mann var en ka­me­le­ont som kun­de lå­ta li­tet hur som helst och hans svit e-moll (Twv 55; e3) är mo­del­le­rad på frans­ka fö­re­bil­der – ett slags hom­mage à Lul­ly – även om Te­le­mann dri­ver det he­la bra myc­ket läng­re med mu­si­ka­liskt dråp­ligt teck­na­de sats­namn och -ka­rak­tä­rer som Les Cyclo­pes och Ga­li­ma­ti­as.

Frukt­bar jord­mån

Om förs­ta hal­van höll sig med pro­gram­mu­sik från det tysk­språ­ki­ga Eu­ro­pa var det ef­ter pa­u­sen dags för ab­so­lut mu­sik från ti­dens mu­si­ka­lis­ka stor­makt, Ita­li­en, även om den tys­ka kopp­ling­en del­vis kvar­stod. Vi­val­dis F-dur­kon­sert (RV 574) är ett av de verk han skrev för sam­ti­dens främs­ta or­kes­ter, Au­gust den star­kes hov­ka­pell i Dres­den, där man höll sig med valt­horns­vir­tu­o­ser av rang – den­na gång Juk­ka Har­ju och Tommi Hyy­ti­nen – och Vi­val­di, ja han tac­ka­de och tog emot.

Gi­u­sep­pe Va­len­ti­ni (1681-1753) – var­för spe­las in­te hans mu­sik he­la ti­den? – var den sto­re Co­rel­lis ef­ter­trä­da­re som mu­sik­chef i San Lui­gi dei Fran­ce­si i Rom och a-moll­kon­ser­ten för fy­ra vi­o­li­ner op. 7/11 – smak­fullt gjord av Ken­ta­la och and­ra vi­o­lin-tri­on Kai­sa Kal­li­nenHan­nu Va­sa­ra-Lau­ra Vik­man – uppvisar en närapå out­töm­lig mu­si­ka­lisk upp­fin­nings­ri­ke­dom, som till rå­ga på allt lig­ger stil­mäs­sigt re­jält fö­re sin tid.

Ken­ta­la kun­de ha ska­pat sig en in­ter­na­tio­nell kar­riär, men val­de att åter­vän­da till hemtrak­ten och gjor­de Ja­kob­stad till nå­got av ett fin­ländskt ba­rock­mec­ka. Ken­ta­la, som när som helst även gör Bou­lez el­ler Fer­ney­hough, har en na­tur­lig auk­to­ri­tet i gen­ren och när många RSO-mu­si­ker re­dan länge syss­lat med ti­dig mu­sik är jord­må­nen be­redd och re­sul­ta­tet var där­ef­ter.

RSO:s lång­sik­ti­ga pro­jekt att bju­da in ba­rock­gu­ru­er har bu­rit frukt med ett så stil­käns­ligt och fräscht mu­si­ce­ran­de man ba­ra kan be­gä­ra av en en­semb­le, där pe­ri­od­in­stru­men­ten trots allt är i mi­no­ri­tet. Det ha­de i och för sig va­rit skoj att be­vitt­na ett kre­a­tivt kon­tras­te­ran­de sned­steg in i vår egen tid – var­för in­te med Juk­ka Ti­en­su­us ”ba­roc­ka” als­ter – men det fun­ge­ra­de yp­per­ligt även så här.

FO­TO: UL­LA NIKULA

Kre­e­ta-Ma­ria Ken­ta­la lot­sa­de RSO ge­nom ett pro­gram med ba­rock­skat­ter från bå­de Ita­li­en och det tys­ka språk­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.