Ef­ter­läng­tad ope­rapre­miär i Sjundeå

Ton­sät­ta­ren Lau­ri Kil­pi­ös kam­ma­ro­pe­ra får ef­ter många års vän­tan sin ur­pre­miär.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MIRA STRANDBERG [email protected]­me­dia.fi

I kväll tar många års vän­tan slut, då kam­ma­ro­pe­ran Mus­tan ve­den yli (Över svar­ta vat­ten) upp­förs för förs­ta gång­en. Ope­ran är ett be­ställ­nings­verk och har länge dis­ku­te­rats in­om för­e­ning­en Si­un­tio soi, som ar­ran­ge­rar fes­ti­va­len Lux Mu­si­cae i Sjundeå.

– Jag vän­tar på det med stor spän­ning och iver. Ett urupp­fö­ran­de är nå­got av det störs­ta som kan hän­da en kom­po­si­tör. Det ska bli oer­hört in­tres­sant att se, för det är ett mång­di­men­sio­nellt verk, sä­ger kom­po­si­tö­ren Lau­ri Kil­piö.

Till­sam­mans med li­bret­tis­ten Jo­han­na Ven­ho har han i ope­ran ska­pat en hel­het kring Alek­sis Ki­vis dik­ter, en hel­het som kan lä­sas på fle­ra plan.

– Det är en be­rät­tel­se om ett par som be­ger sig ut på en re­sa över ha­vet för att de är tvung­na. De när ett hopp om en an­norlun­da till­va­ro. De hit­tar en ö som vid förs­ta an­blick ser ut att va­ra en idyll men det vi­sar sig snart att det är en fa­sans­full ö, sä­ger Kil­piö.

– Det kan ske på Me­del­ha­vet i dag el­ler nå­gon an­nan­stans.

”Ete­risk och dröm­lik”

Själ­va ram­be­rät­tel­sen har ing­en an­knyt­ning till Alek­sis Ki­vi men po­e­tens dik­ter finns med här och där i ver­ket.

– De­ras upp­gift blir att kom­men­te­ra be­rät­tel­sen, ska­pa en ram, be­rät­ta om dröm­mar och hopp, sam­ma te­man som ock­så be­rät­tel­sen lyf­ter upp. De er­bju­der en an­nan verk­lig­het än den som pa­ret be­fin­ner sig i. – Hel­he­ten är ete­risk och dröm­lik. De oli­ka de­lar­na av ver­ket har i Kil­pi­ös mu­sik fått eg­na ka­rak­tärs­drag. Stäm­ning­ar­na i de par­ti­er som sjungs av kvin­nan är an­norlun­da än i de par­ti­er som sjungs av man­nen.

– Man­nen le­ver me­ra i verk­lig­he­ten me­dan kvin­nan är en dröm­ma­re. Alek­sis Ki­vis dik­ter har jag ve­lat hål­la som en egen värld, som man ibland lan­dar i. I de av­snit­ten är mu­si­ken helt an­norlun­da.

Hur har ope­ran änd­rat din syn på Alek­sis Ki­vi som po­et? – Jag be­und­rar ho­nom mer än förr. Hans fins­ka språk är otro­ligt ny­ans­rikt och han an­vän­der vack­ra bil­der. Den nu­me­ra av­lid­na kom­po­si­tö­ren Erk­ki Sal­men­haa­ra sa­de att han tyck­te om att kom­po­ne­ra mu­sik till tex­ter av Ru­ne­berg och Ki­vi, för de är de bäs­ta po­e­ter­na. Det har en san­ning i sig.

Tan­ken på ett be­ställ­nings­verk till Lux har dis­ku­te­rats i många år, och Lau­ri Kil­piö är glad att det änt­li­gen har bli­vit av.

– Att kom­po­ne­ra en ope­ra är en möj­lig­het som in­te er­bjuds så värst of­ta. Jag har in­te ti­di­ga­re vå­gat ta mig an Ki­vi, men nu har jag haft en chans att fun­de­ra över vad hans dik­ter kun­de ha att ge. För mig var det ock­så vik­tigt att Jo­han­na Ven­ho skrev be­rät­tel­sen. Hen­nes text stö­der Ki­vis dik­ter på ett myc­ket bra sätt.

Kam­ma­ro­pe­ran fram­förs av so­pra­nen Tu­u­li Lin­de­berg och ba­ry­to­nen Jus­si Leh­ti­puu. Di­ri­gent är Taa­vi Ora­mo och or­kes­tern be­står av Emil Holmström (pi­a­no), Mik­ko Raa­sak­ka (kla­ri­net­ter), Mar­kus Ho­ti (cel­lo) och Ant­ti Ohe­no­ja (slag­verk).

Fö­re­ställ­ning­ar ges på Borg­vik, Öst­ra Kungs­vä­gen 148, i dag kloc­kan 19 och i mor­gon kloc­kan 17. Lux Mu­si­cae på­går he­la vec­ko­slu­tet med kon­ser­ter på oli­ka håll i kom­mu­nen.

FO­TO: SAA­RA VUORJOKI/MU­SIC FIN­LAND

Lau­ri Kil­pi­ös kam­ma­ro­pe­ra Över svar­ta vat­ten byg­ger på tex­ter av Alek­sis Ki­vi som be­ar­be­tats till li­bret­to av Jo­han­na Ven­ho.

FO­TO: HEIKKI TU­U­LI

Tu­u­li Lin­de­berg sjung­er en av rol­ler­na i den ny­skriv­na ope­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.