Tre­hund­ra ba­roc­ken­tu­si­as­ter på Mu­sik­hu­set

Hufvudstadsbladet - - Kultur - WIL­HELM KVIST

Fy­ra nor­dis­ka ba­roc­kor­kest­rar och ele­ver från tio nor­dis­ka mu­sikin­sti­tut står på sce­nen till­sam­mans med ryt­mis­ka gym­nas­ter när Fin­länds­ka ba­roc­kor­kes­terns stor­sats­ning ord­nas på Mu­sik­hu­set i mor­gon.

Vi­king Ba­rock vän­tas sam­la

drygt 300 per­so­ner från Is­land, Nor­ge, Sve­ri­ge och Fin­land. Pro­gram­met be­står av nor­disk folk­mu­sik och ba­rock­mu­sik med vi­king­a­te­ma.

De del­ta­gan­de or­kest­rar­na är nors­ka Ba­rok­ka­ner­ne, Drott­ning­holms ba­rocken­semb­le, is­länds­ka Symp­ho­nia Ange­li­ca och Fin­länds­ka ba­roc­kor­kes­tern. Re­gis­sör är Min­na Vai­ni­ka­i­nen.

Kon­ser­ten ges i två va­ri­an­ter på lör­dag: kloc­kan 15 som en tims­lång barn­kon­sert, kloc­kan 18 som hu­vud­kon­sert med pa­us.

Fin­länds­ka ba­roc­kor­kes­terns Con­cer­to Gros­so-kon­ser­ter har ord­nats se­dan 2012. För­u­tom i Helsing­fors ges kon­ser­ten un­der vin­tern ock­så i Oslo, Stock­holm och Reyk­ja­vik.

Från Fin­land del­tar ele­ver från Helsing­fors kon­ser­va­to­ri­um, Bagg­bö­le mu­sikin­sti­tut, Ker­vo mu­sikin­sti­tut, Drum­sö mu­sikin­sti­tut samt Ta­pi­o­lan vo­i­mis­te­li­jat, Van­taan vo­i­mis­telu­seu­ra och Ola­rin vo­i­mis­te­li­jat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.