Bubb­lor­na vi le­ver i

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SIGGE SAND­STRöM Blog­gar på livs­lard.blogg.hbl.fi

Träf­fa­de en vän

från Li­ba­non över lunch för­ra vec­kan och vi pra­ta­de myc­ket om bubb­lor­na vi le­ver i. Vi flög på ett högt plan och en hel del kretsade kring världs­po­li­tik och glo­ba­la tren­der. Jag re­dogjor­de för ho­nom om allt vad tred­je­sta­di­ets ak­tö­rer gjor­de för al­la ny­an­län­da i Fin­land. Vi gör en hel del men myc­ket me­ra be­hövs.

Min vän är gift med en finsk kvin­na från Tor­neå och ef­ter att de till­bring­at tolv år i Du­bai flyttade de till­ba­ka till Li­ba­non där de fort­fa­ran­de äger ett stort hus. Si­tu­a­tio­nen i Li­ba­non är ab­surd, en­ligt ho­nom. Två mil­jo­ner li­ba­ne­ser skall ta hand om lan­det och de fy­ra mil­jo­ner flyk­ting­ar från Syrien som finns där i dag. Si­tu­a­tio­nen blev ohåll­bar med små barn så han flyttade sitt fö­re­tag till Fin­land un­der som­ma­ren, köp­te hus i Es­bo och kon­sul­te­rar nu fö­re­tag glo­balt. Bubb­lan jag ha­de över pla­ne­ten och min världs­bild fick en ny insikt.

Av­vi­kan­de åsik­ter el­ler at­ti­ty­der gör att bubb­lor­na blir obe­kvä­ma, klib­bet tor­kar och vi gli­der ifrån varand­ra.

Al­la re­so­ne­rar

ut­i­från sin egen verk­lig­het och de kraf­ter som rör väg­gar­na i just de­ras bubb­lor. Vå­ra bubb­lor är klib­bi­ga av vär­de­ring­ar, syn­sätt och kul­tur. De som har sam­ma klibb klum­par ihop sig till grup­per, och hålls kvar där, så länge klib­bet som hål­ler ihop vå­ra bubb­lor är ett livs­kraf­tigt klus­ter. Av­vi­kan­de åsik­ter el­ler at­ti­ty­der gör att bubb­lor­na blir obe­kvä­ma, klib­bet tor­kar och vi gli­der ifrån varand­ra. Han gav en gans­ka bra be­skriv­ning, tyc­ker jag.

Re­so­ne­mang­et med bubb­lor­na gäl­ler ock­så i Fin­land, kol­la ba­ra på Ar­ka­di­a­bac­ken. Re­ge­ring­ens och par­ti­er­nas bubb­lor har klib­bat ihop sig väl­digt kraf­tigt, op­po­si­tio­nens bubb­lor li­kaså. Frå­gan är om vi män­ni­skor och vå­ra bubb­lor se­dan ryms med och klib­bar fast nå­gon­stans på sam­ma spel­plan? Per de­fi­ni­tion har vi ju en de­mo­kra­ti vil­ket gör att den bubb­la som du le­ver i är li­ka myc­ket värd som bubb­lan som lan­dets pre­si­dent, riks­dag och al­la po­li­ti­kers in­di­vi­du­el­la bubb­lor är. Men är det så al­la gång­er?

Na­tio­na­lis­tis­ka, pat­ri­o­tis­ka

och po­pu­lis­tis­ka bubb­lor ver­kar ha det kraf­ti­gas­te klib­bet i dag. Men var­i­från tar de sitt rå­ma­te­ri­al? För någ­ra vec­kor se­dan val­des Fin­land till värl­dens lyck­li­gas­te land en­ligt World Eco­no­mic Fo­rum. Ett par vec­kor se­na­re kom en ny rapport som sa­de att Fin­land var värl­dens säk­ras­te land med minst kri­mi­na­li­tet per ca­pi­ta i värl­den. Fan­tas­tis­ka er­kän­nan­de – men än­då ver­kar det som om des­sa vär­de­ring­ar in­te klib­bar fast på al­las bubb­lor.

Hur ser min bubb­la egent­li­gen ut om jag le­ver i en värld där jag ald­rig kan va­ra nöjd? Le­ver jag i en värld där jag är be­rät­ti­gad att få allt jag vill ha ut­an att jag be­hö­ver bi­dra med någon­ting? Den störs­ta frå­gan som bubb­lar i mitt hu­vud just nu är om min bubb­la stänger in mig med för­do­mar och låsta at­ti­ty­der? Åt vil­ket håll kan min bubb­la än­nu växa?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.