Täk­ter­bor gör pjäs om Mau­no Ko­i­visto

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Vem var Ma­nu och vart var han på väg? För Täk­ter­bor­na var han gran­ne, skogs­ä­ga­re och pre­si­dent. Nu sätter byns ung­doms­för­e­ning upp en ny­skri­ven te­a­ter­pjäs om den for­ne pre­si­den­ten.

Täk­ter uf, där ock­så pre­si­dent Mau­no Ko­i­visto va­rit med­lem, står än i dag i cent­rum för Täk­ter­bor­nas ak­ti­vi­te­ter. Ung­doms­för­e­ning­en grun­da­des för över hund­ra år se­dan. I det an­ri­ka för­e­nings­hu­set Ing­bo­hed sam­las by­bor­na till fester och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter och där fi­rar fa­mil­jer­na bröllop och fö­del­se­da­gar.

Ing­bo­hed lig­ger ett sten­kast från pre­si­dent­fa­mil­jen Ko­i­vistos gård Hem­mings i In­gå. Sce­nen är den själv­kla­ra plat­sen för den ny­skriv­na te­a­ter­pjä­sen Mau­no Ko­i­visto – Täk­ters pre­si­dent.

Det är Christof­fer Holm som har skri­vit ma­nu­set och Vil­le San­dqvist står för re­gin. Pjä­sen be­rät­tar om fe­no­me­net Ma­nu, sett med Täk­ter­bor­nas ögon. Be­rät­tel­sen tar publi­ken från Åbo hamn till Täk­ters sko­gar, via Moskvas flyg­plats till Helsing­fors po­li­tis­ka kor­ri­do­rer.

Det var tyst­na­den, fäl­ten och sko­gen som i bör­jan av 1970-ta­let loc­ka­de en bli­van­de pre­si­dent till In­gå och går­den Hem­mings. Un­der åren blev Mau­no Ko­i­visto en re­spek­te­rad pre­si­dent för na­tio­nen och en god gran­ne i byn. Sam­hälls­in­tres­set väx­te med åren och snart fann han so­ci­al­de­mo­kra­tin.

I po­li­ti­ken väck­te han bå­de fram­tids­tro och miss­tänk­sam­het. Var den där Ma­nu so­ci­a­list, vil­le han vän­da blic­ken väs­terut el­ler var han Sov­jets ma­ri­o­nett?

Som Fin­lands pre­si­dent led­de han till slut lan­det ge­nom mo­der­ni­se­ring och nor­ma­li­se­ring mot ett po­li­tiskt me­ra själv­stän­digt Fin­land ef­ter Kek­ko­nen-ti­den. På vägen kra­scha­de bå­de eko­no­min och Sov­je­tu­ni­o­nen.

I Täk­ter fick by­bor­na sig ett gott skratt då Ko­i­visto cyk­la­de för­bi och sä­ker­hets­vak­ter­na in­te hann med i tak­ten. Till­sam­mans med sin hust­ru Tel­ler­vo sköt­te han sin skog, be­sök­te gran­nar och fun­de­ra­de på när Täk­ter­vä­gen skul­le bred­das.

Te­a­ter­pjä­sen Mau­no Ko­i­visto – Täk­ters pre­si­dent vi­sas på Ing­bo­hed un­der sen­hös­ten 2019, pre­miä­ren är bo­kad till den 17 ok­to­ber. Me­ra in­for­ma­tion kom­mer på www.mau­no­ko­i­visto­te­a­ter.fi

Fo­to: hBl-arkiv

■Mau­no Ko­i­visto.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.