Svens­ka för­sam­ling­ar ord­nar pro­gram på val­da­gen

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

På sön­dag är det val­dag i de evan­ge­lisk-lut­hers­ka för­sam­ling­ar­na. De svens­ka för­sam­ling­ar­na i Helsing­fors bju­der på oli­ka slags pro­gram un­der val­da­gen.

I Jo­han­nes för­sam­ling upp­trä­der världs­mu­sik­ban­det Ra­ka Ba­na­ner med sprud­lan­de mu­sik för barn kloc­kan 13. Ef­ter kon­ser­ten är det kafé i för­sam­lings­hem­met. Kloc­kan 18 blir det allsång och vi­sor un­der ru­bri­ken Sång­er om hopp. För­la­get Fon­ta­na Me­dia har en po­pup-bu­tik i för­sam­lings­hem­met på Hög­bergs­ga­tan 10.

I Mat­teus för­sam­ling står Fu­ra­hakö­ren för den mu­si­ka­lis­ka un­der­håll­ning­en: kloc­kan 16 kan man tes­ta på af­ri­kans­ka ryt­mer i en öp­pen works­hop och kloc­kan 18 bju­der kö­ren på kon­sert med an­dakt som pas­sar al­la åld­rar i Mat­teu­s­kyr­kan på Åbo­hus­vä­gen 3. Fu­ra­ha be­ty­der gläd­je på swa­hi­li.

I Petrus för­sam­ling ord­nas en Puls-guds­tjänst kloc­kan 16.30. Puls är en ny slags guds­tjänst för al­la åld­rar och al­la livs­ske­den, sär­skilt väl pas­sar den för för­sam­lings­med­lem­mar som in­te är va­na att gå i kyr­kan. För bar­nen ord­nas barn­kyr­ka och Cool Kids i Söd­ra Ha­ga kyr­ka på Vesper­vä­gen 12.

På val­da­gen den 18 no­vem­ber kan man endast rös­ta i sin egen hem­för­sam­ling. Va­lur­nor­na är öpp­na kloc­kan 11–20. Al­la som hör till kyr­kan och fyl­ler 18 år se­nast sam­ma dag har röst­rätt. Iden­ti­tets­be­vis krävs för att man ska få rös­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.