Pre­si­dent Martti Ah­ti­saa­ri de­la­de ut freds­du­vor i Es­bo

Un­der Ah­ti­saa­ri­da­gar­na fick stu­de­ran­de från Matt­li­dens gym­na­si­um och Espoon­lah­den lu­kio be­sök av pre­si­dent Martti Ah­ti­saa­ri. Han de­la­de ut freds­du­vor åt med­la­re­le­ver som vi­sat in­tres­se för freds­ar­be­te i var­da­gen i sko­lan.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - VICTO­RIA RIIKONEN victo­[email protected]­me­dia.fi

Strax in­nan kloc­kan blir el­va tyst­nar sor­let i sa­len i Espoon­lah­den lu­kio. Hu­vud­gäs­ten, pre­si­dent Martti Ah­ti­saa­ri till­sam­mans med fru Ee­va Ah­ti­saa­ri sti­ger in och Ah­ti­saa­ri-da­gar­nas fest­lig­he­ter kan bör­ja.

Stu­de­ran­de från bå­da gym­na­si­er­na har för­be­rett pro­gram för att upp­vak­ta pre­si­den­ten och de and­ra gäs­ter­na. En grupp stu­de­ran­de från Matt­li­dens gym­na­si­um har fil­ma­ti­se­rat en histo­ria från in­bör­des­kri­get och Espoon­lah­den lu­ki­os stu­de­ran­de bju­der på kör­sång.

Te­mat för i år är ti­den ef­ter det fin­länds­ka in­bör­des­kri­get och hur Fin­land åter­häm­ta­de sig och blev en­het­ligt igen.

Un­der fest­lig­he­ter­na ut­sågs ock­så två med­la­re­le­ver, en från Matt­li­dens gym­na­si­um och en från Espoon­lah­den lu­kio som till­de­la­des freds­du­vor. Från Matt­li­dens gym­na­si­um var det Ed­vin Vou­ti­lai­nen som fick ta emot freds­du­van.

– Var­mas­te lyck­önsk­ning­ar och en god fort­sätt­ning på kar­riä­ren, sa­de Ah­ti­saa­ri då han över­räck­te pri­set.

Pre­si­dent Martti Ah­ti­saa­ri de­la­de ock­så med sig av si­na eg­na min­nen av freds­du­vor han fått.

– Jag har själv någ­ra så­da­na här du­vor hem­ma, de har sä­kert freds­för­hand­ling­ar sinse­mel­lan, sa­de pre­si­den­ten med ett skratt.

Med­la­re­lev får freds­du­va

– Jag kän­ner mig jät­te­hed­rad, det var en stor ära att få ta emot ut­mär­kel­sen, sä­ger Ed­vin Vou­ti­lai­nen.

Stu­de­ran­de från gym­na­si­er­na har fått rös­ta fram med­la­re­le­ver­na, som är per­so­ner som i sko­lan har job­bat för att för­bätt­ra stäm­ning­en och tar i be­ak­tan­de oli­ka åsik­ter. En­ligt mo­ti­ve­ring­ar­na har Vou­ti­lai­nen rört sig fritt mel­lan oli­ka grup­per i sko­lan och job­bat för att över­byg­ga språk­klyf­tor.

– Det är verk­li­gen fint då det är mi­na eg­na skol­kam­ra­ter som har rös­tat och tyckt att jag för­tjä­nar pri­set. Det ger ett mer­vär­de till ut­näm­ning­en, sä­ger han.

Att få ta emot pri­set som de­la­des ut av Martti Ah­ti­saa­ri gav ex­tra ner­vo­si­tet.

– Jag var ner­vös när jag skul­le sti­ga upp på sce­nen, men sam­ti­digt var det väl­digt spän­nan­de på ett po­si­tivt sätt. Att få ta emot pri­set av själ­vas­te pre­si­dent Ah­ti­saa­ri var såklart en stor ära.

Freds­ar­be­te in­tres­se­rar

I gym­na­si­et har de stu­de­ran­de in­te be­hand­lat freds­ar­be­te spe­ci­fikt, för­u­tom för­be­re­del­ser­na in­för fest­lig­he­ter­na.

– I oli­ka kur­ser be­hand­las äm­net in­di­rekt, ex­em­pel­vis i histo­ria och sam­hälls­lä­ra då vi pra­tar om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger Ed­vin Vou­ti­lai­nen.

– Det är nog ett äm­ne som in­tres­se­rar mig.

Om det blir en fram­tid in­om freds­ar­be­te kan han än­nu in­te sä­ga.

– Än­nu har jag in­te be­stämt mig vad jag ska stu­de­ra ef­ter gym­na­si­et, men någon­ting med freds­ar­be­te är in­te en omöj­lig­het, sä­ger han.

I år fun­ge­rar Es­bo som hu­vud­or­ten för Ah­ti­saa­ri-da­gar­na. Det är för åttonde gång­en som eve­ne­mang­et ord­nas. Må­let med da­gar­na är att få al­la sko­lor i Fin­land ta del av freds­med­ling i den ut­sträck­ning de kan. Man vill öka kun­ska­pen om freds­med­ling, kon­flikt­lös­ning och be­ty­del­sen av för­so­ning, obe­ro­en­de om det hand­lar om ett bråk på skol­går­den el­ler in­ter­na­tio­nel­la kon­flik­ter.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

■Ed­vin Vou­ti­lai­nen fick er­kän­nan­de som med­la­re­lev av pre­si­dent Martti Ah­ti­saa­ri som de­la­de ut en freds­du­va till ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.