Öp­pen­het bätt­re än skam

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - MA­LIN SLOTTE ma­[email protected]­me­dia.fi

■ Om skam­fyll­da äm­nen hand­lar Na­net­te Fors­ströms och An­ni­ka Syl­vin-Reu­ters sex­de­la­de poddserie Skammen. I se­ri­en be­rät­tar helt van­li­ga män­ni­skor sin per­son­li­ga skam­histo­ria. I av­snit­ten sätter sig hu­vud­per­so­nen ner med en när­stå­en­de, som kan va­ra en part­ner el­ler en kom­pis, för att ta­la om hur skammen präg­lat de­ras liv. En ex­pert som ger sin syn på pro­ble­ma­ti­ken är med i var­je av­snitt.

– De med­ver­kan­de bju­der mo­digt på sig själ­va, jag är jät­te­glad över att vi hit­tat dem. Det är vik­tigt att de här äm­ne­na av­dra­ma­ti­se­ras. Vi har ju al­la nå­got som vi skäms över. Man ska ock­så skäm­mas över vis­sa sa­ker, skam kan va­ra en sund re­ak­tion. Men ge­nom att dis­ku­te- ra skam­li­ga käns­lor öp­pet mins­kar bör­dan som skammen lätt blir, sä­ger Na­net­te Forsström.

Spel­be­ro­en­de är ett av äm­ne­na som be­hand­las – i av­snit­tet med­ver­kar en man som spe­lat bort sin fa­miljs al­la be­spa­ring­ar. Ett an­nat äm­ne är psy­kisk ohäl­sa – en ung kvin­na som va­rit tvung­en att ge upp si­na kar­riär­pla­ner in­om FN be­rät­tar. Att ha va­rit del av ett strängt re­li­giöst sam­man­hang kan ock­så va­ra skam­fyllt – en kvin­na som vux­it upp in­om gam­mel­lae­sta­di­a­nis­men dis­ku­te­rar si­na mör­kas­te er­fa­ren­he­ter till­sam­mans med sin ku­sin. Och i köl­vatt­net av me­too kan män kän­na skam – här rann­sa­kar en ung man som stu­de­rar till akut­vår­da­re bran­schens grab­bi­ga jar­gong. Och i av­snit­tet om en­sam­het kla­rar en ung man som bli­vit mob­bad in­te läng­re av att li­ta på and­ra män­ni­skor.

Den roms­ke Sve­rige­fins­ke ar­tis­ten Di­mitri Ke­iski stäl­ler upp med sitt full­stän­di­ga namn. Han har vun­nit den svens­ka tv-ta­lang­täv­ling­en True Ta­lent och även med­ver­kat i Yle Fems mu­sikse­rie En­sam på sce­nen. Hans pro­gram om skam kring sitt ur­sprung in­ne­hål­ler en­ligt Forsström myc­ket hu­mor.

Hon med­ger att det in­te va­rit lätt att få män­ni­skor att stäl­la upp för se­ri­en. Många av de med­ver­kan­de fun­ge­rar som men­to­rer som stöt­tar and­ra i sam­ma si­tu­a­tion, och har där­med valt att va­ra öpp­na med si­na er­fa­ren­he­ter. Ett te­ma som pro­gram­ma­kar­na i pla­ne­rings­sta­di­et vil­le ta upp var miss­unn­sam­het och svart­sju­ka, men det vi­sa­de sig va­ra för svårt att hit­ta nå­gon som vil­le ta­la om äm­net.

– En viss form av öp­pen­het kring mänsk­li­ga miss­tag gyn­nar de fles­ta. Man be­hö­ver in­te blot­ta sitt in­ners­ta för vem som helst, men man be­hö­ver in­te hel­ler gå om­kring och låt­sas att allt är per­fekt, sä­ger Forsström som i av­snit­tet kring psy­kisk ohäl­sa väl­jer att de­la med sig av eg­na er­fa­ren­he­ter till­sam­mans med med­pro­gram­le­da­ren An­ni­ka Syl­vin-Reu­ter. Yle Are­nan

FO­TO: UL­LA DONNER

■Ul­la Donner har gjort il­lust­ra­tio­ner­na till poddse­ri­en – här för av­snit­tet om spel­be­ro­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.