”Kan gå hur som helst”

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

■ Öpp­na din dörr sjöng 21-åring­en från Sö­der­hamn i för­ra vec­kans Idol, en låt som hans för­äld­rar valt ut och som be­tytt myc­ket för fa­mil­jen Strid. Men ner­ver­na tog över och Wil­li­am Strid ham­na­de näst sist, med ba­ra ett ti­o­tal fler rös­ter än Max­i­mi­li­an Bergs­trand som tving­a­des läm­na.

– Det ha­de kanske att gö­ra med att det var ett fa­mil­je­te­ma och att mor­san och farsan var där, och man vil­le gö­ra det så bra som möj­ligt för dem, sä­ger Wil­li­am Strid om ner­vo­si­te­ten.

Den här vec­kan gäs­tas mu­sik­täv­ling­en av ce­leb­ri­te­ter som Ben- ja­min Ingros­so, Fe­lix Sand­man och det nors­ka stjärn­skot­tet Astrid S, då det är dags för Idol­del­ta­gar­na att tes­ta si­na ving­ar i du­et­ter med re­dan eta­ble­ra­de ar­tis­ter.

Wil­li­am Strid kom­mer att fram­fö­ra Sam Smit­hs och Ma­ry J Bli-

ges ver­sion av Stay with me till­sam­mans med po­par­tis­ten Wik­to­ria.

– Hon är en jät­te­duk­tig sång­ers­ka, jag är jät­te­nöjd med vårt låt­val, det ha­de in­te kun­nat bli bätt­re, sä­ger Strid.

Men de­bu­tan­ten och ve­te­ra­nen är in­te helt obe­kan­ta för varand­ra.

– Un­der ti­den med Idol har man va­rit ute nå­gon kväll, jag, Bra­gi och Seb­be, och då har vi träf­fat Wik­to­ria två–tre gång­er. Jag kan in­te sä­ga att jag kän­ner hen­ne, men vi har sur­rat li­te, be­rät­tar Wil­li­am Strid.

Nu är de ba­ra sex del­ta­ga­re kvar i täv­ling­en och den sto­ra fi­na­len i Glo­ben när­mar sig med storm­steg. Kon­kur­ren­sen bör­jar mär­kas av än­nu mer, tyc­ker Strid.

– Jag kän­ner att nu får man verk­li­gen ta och step­pa upp, ef­tersom att jag häng­de löst för­ra vec­kan. Nu är det ba­ra att gå ut och nju­ta som att det är … det känns då­ligt att sä­ga sista gång­en, men man för­sö­ker att släp­pa loss li­te mer.

Här kom­mer hans ru­ti­ne­ra­de kol­le­ga in i bil­den.

– Det märks att Wik­to­ria har hål­lit på ett tag, det är jät­te­bra för mig för hon pus­har på mig, det har gått jät­te­bra, sä­ger han.

Känns det som att det här är sista gång­en? – När man har kom­mit så här långt in i täv­ling­en har man verk­li­gen noll koll, det kan gå ex­akt hur som helst. Det känns som att tit­tar­na går ef­ter de se­nas­te fram­trä­dan­de­na, sä­ger Wil­li­am Strid.

TT/SO­FIA SUNDSTRöM TV4 21.00

FO­TO: TT/STI­NA STJERNKVIST

■Ner­ver­na och pres­sen ställ­de till det för Wil­li­am Strid un­der för­ra vec­kans fre­dags­fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.