Ko­met el­ler rymd­skepp?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Ob­jek­tet Ou­mu­amua från ytt­re rym­den för­bryl­lar – var det en ko­met el­ler ett rymd­skepp från en främ­man­de ci­vi­li­sa­tion? Det främ­man­de rymd­ob­jek­tet Ou­mu­amua som be­sökt vårt sol­sy­stem väcker åter ru­bri­ker. Harvardforskarna Avi Loeb och Shmu­el Bi­a­ly har väckt upp­märk­sam­het i en un­der­sök­ning där de för fram att det kan va­ra frå­ga om ett rymd­skepp från en främ­man­de ci­vi­li­sa­tion. Slut­sat­sen har väckt upp­märk­sam­het hos fors­ka­re över he­la värl­den. De fles­ta av dem är kri­tis­ka, ef­tersom ob­jek­tets märk­li­ga ba­na kan för­kla­ras na­tur­ligt. Mi­kael Gran­vik, pro­fes­sor vid Lu­leå uni­ver­si­tet och aka­de­mi­fors­ka­re vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, in­ter­vju­as. HBL Yle Ra­dio 1 12.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.