LäSARBILDER

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Me­dan vi tras­kar om­kring i det fuk­ti­ga och gråa no­vem­ber­mörk­ret har snön lagt sig i ett hörn i cen­tra­la Helsing­fors, i jul­fönst­ret i kors­ning­en mel­lan Alex­an­ders­ga­tan och Central­ga­tan. Vin­ter­land­ska­pet med si­na my­si­ga stu­gor, ka­ru­sel­ler och pa­ri­ser­hjul i bergs­mil­jö loc­kar bå­de yng­re och äld­re fla­nö­rer.

FO­TO: RAINE JOHNS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.