Te­a­ter

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Fly me to the moon. Ma­rie Jo­nes (bl.a. Ste­nar i fic­kan) var­ma var­dags­ko­me­di om små be­slut med sto­ra kon­se­kven­ser. I rol­ler­na Pia Runnak­ko & Lin­da Zil­li­acus. Re­gi Jo­a­kim Groth. Lil­la Te­a­tern, Ge­orgsg. 30, kl. 19. Ma­rat/Sa­de av Peter Weiss, re­gi Ju­ha Hur­me. Fin­landia­vin­na­ren Ju­ha Hur­me re­gis­se­rar Peter Weiss’ klas­si­ker Ma­rat/Sa­de som ett sam­ar­be­te mel­lan tre fin­lands­svens­ka teat­rar Klock­ri­ke­te­a­tern, Si­ri­us Te­a­tern & Te­a­ter Me­sto­la. Uni­ver­sum, Styr­mansg. 13, kl. 19–21.20.

Ra­kas­ta­ja (The Lo­ver). Av för­fat­ta­ren Ha­rold Pin­ter. Re­gi: Es­si Ros­si. På sce­nen: Mil­la Kang­as, Lau­ri Til­ka­nen. Te­a­ter Jurk­ka, Est­näsg. 7, kl. 19. Mau­nu­la­lai­nen pä­ivä­kir­ja. Upp­trä­da­re: Mat­ti On­nismaa och Jonna­ka­i­sa Risto. Re­gi: Eve­li­i­na He­i­no­nen. Längd: ca 1 h. Mau­nu­la-ta­lo, Metsä­pu­ront. 4, kl. 19. CHESS på svens­ka. En stor­sla­gen mu­si­kal om stra­te­gi, pas­sion och gränser. Vem gör det smar­tas­te dra­get och hur för­änd­ras spe­let när kär­le­ken drab­bar oss? Svens­ka Te­a­tern, Nor­ra es­pla­na­den 2, kl. 19. Fa­mil­jen bra. Kärnfamiljen är per­fekt och oför­stör­bar. Al­la är vill­kors­löst äls­ka­de och fram­gångs­ri­ka i ett drama ut­an konflikt. Re­gi: An­ders Carls­son. Te­a­ter­hög­sko­lan, Stu­dio 1, Aspnäsg. 6, kl. 19. Prox­i­ma 8. Läs me­ra om fö­re­ställ­ning­en på www.te­at­te­ri­tui­ke.fi. Re­kom­men­de­ras för över 15-åri­ga. Te­at­te­ri Tui­ke, Vi­er­tolav. 2–4, kl. 19. Minä kun­nan­joh­ta­ja, Pert­ti Ko­ivu­la. En mu­si­ka­lisk och hu­mo­ris­tisk vis­ning. Ma­nus: Mil­ko Lehto på ba­sis av Jari Jär­ve­läs bok. Re­gi: Mil­ko Lehto. Längd: ca 1 h 30 min, in­kl. pa­us. Te­at­te­ri Van­taa, Dic­k­urs­byv. 44, Van­da, kl. 19. Kis­sa­ni Ju­go­sla­via. I rol­ler­na: To­ni Har­ja­jär­vi, Pe­tri Liski, Sa­ri Pu­u­ma­lai­nen och Vil­le Ti­i­ho­nen. Re­gi: Jo­han­na Freund­li­ch. Na­tio­nal­te­a­tern, Wil­lensau­na, Väst­ra Te­a­ter­grän­den 1, kl. 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.