Bok­klub­bar och läsan­de

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Fin­land har länge va­rit ett läsan­de folk. Det har man kun­nat slu­ta sig till av bok­för­sälj­ning­en, bib­li­o­te­kens lå­nesta­tistik och bok­klub­bar­nas po­pu­la­ri­tet. Över en halv mil­jon fin­län­da­re är med­lem i en bok­klubb. Klub­bar­na ger in­te ut ex­ak­ta siff­ror över si­na med­lem­san­tal, men på grund av att läsan­det mins­kar har bok­klub­bar­nas po­pu­la­ri­tet klart mins­kat. Gäs­ter är för­fat­ta­ren Ou­ti Pak­ka­nen som gjort en lång kar­riär på bok­klub­bar, Em­mi Jäk­kö från Läs­cent­rum och ljud­bokstjäns­ten Boo­kBe­ats Sa­ri Fors­ström. Yle Pu­he 10.02, re­pris 18.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.