Per­for­man­ce­grup­pen Obli­via vi­sas stort i Mann­heim

Hufvudstadsbladet - - Kultur - SON­JA MäKELä

Obli­via upp­trä­der med fy­ra verk och ord­nar ock­så en works­hop.

Obli­via är en av Fin­lands mest in­ter­na­tio­nellt kän­da per­for­man­ce­grup­per, känd för si­na gran­di­o­sa idéer och mi­ni­ma­lis­tis­ka fö­re­ställ­ning­ar. Se­nast sågs Obli­via på Helsing­fors Fest­spel med fö­re­ställ­ning­en Barn och and­ra ra­di­ka­ler.

Nu har na­tio­nal­te­a­tern i Mann­heim till­sam­mans med den fria konstin­sti­tu­tio­nen Zeitraumex­it bju­dit in grup­pen för en Obli­vi­a­hel­het. Fy­ra verk vi­sas och grup­pen hål­ler ock­så en works­hop. Ver­ken som vi­sas är Na­tu­re Theat­re of Obli­via, Annika Go­es Stand-Up, Light & Ea­sy och The Ra­ve (som vi­de­o­do­ku­men­ta­tion). Light & Ea­sy är ett nytt verk av Obli­via och det har för­hands­fö­re­ställ­ning i Mann­heim.

Fö­re­ställ­ning­ar­na och works­ho­pen är del av fes­ti­va­len Kul­tur Aus Finn­land som ord­nas i re­gi­o­nen Ba­den-Württem­berg i söd­ra Tyskland från den 9 till den 25 no­vem­ber. Obli­vi­as pro­gram är 22–24.11.

Obli­vi­as kär­na be­står av Me­ri Eko­la, Alice Ferl, Ti­mo Fred­riks­son, Tua Hel­ve, An­na-Mai­ja Te­rävä och Annika Tu­de­er. I Barn och and­ra ra­di­ka­ler upp­trä­der dess­utom en grupp barn och unga från Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.