De­mo­ner och de­mo­kra­ti

Sann­fin­län­dar­na har få vän­ner bland de öv­ri­ga par­ti­er­na, men ge­nom att de­mo­ni­se­ra dem kan man bi­dra till de­ras fram­gång.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TOMMY WES­TERLUND tommy.wes­[email protected]­me­dia.fi

IFin­land är det sna­rast omöj­ligt att få en par­ti­le­da­re att fö­re riks­dags­val ut­ta­la sig om vil­ken re­ge­rings­sam­man­sätt­ning hen och par­ti­et öns­kar sig. Det har bli­vit ett mant­ra att sva­ra: ”val­re­sul­ta­tet av­gör”.

De facto bru­kar ock­så val­re­sul­ta­tet gans­ka långt sty­ra re­ge­rings­bild­ning­en. Un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na har det va­rit prax­is att ord­fö­ran­den för det par­ti som blir störst ock­så blir re­ge­rings­bil­da­re och får stats­mi­nis­ter­pos­ten.

I ko­a­li­tio­nen kan där­e­mot ingå så­väl val­vin­na­re som -för­lo­ra­re. De ide­o­lo­gis­ka grän­ser som finns i val­rö­rel­sen sud­das li­kaså ut då en re­ge­ring bil­das, till och med par­ti­er­na längst till väns­ter och längst till hö­ger i Fin­lands riks­dag har kun­nat om­fat­ta ett re­ge­rings­pro­gram och sit­ta i sam­ma re­ge­ring.

Po­li­ti­ken har för­änd­rats och i dag bör­jar en gräns mel­lan li­be­ra­la och kon­ser­va­ti­va par­ti­er bli minst li­ka skarp som den gam­la mel­lan bor­ger­li­ga och väns­ter­par­ti­er. Den här nya grän­sen fö­re­fal­ler just nu va­ra svå­ra­re att över­skri­da än den gam­la. Spe­ci­ellt då det gäl­ler to­le­rans, in­ter­na­tio­na­lism och öp­pen­het kont­ra in­to­le­rans, na­tio­na­lism och slu­ten­het.

Ett be­vis på det fick vi i fjol som­ras då he­la den sann­fin­länds­ka led­ning­en byt­tes ut vid par­ti­kon­gres­sen. Ti­mo So­i­nis Sannf ha­de ta­gits med i re­ge­ring­en två år ti­di­ga­re, men Jus­si Hal­la-ahos Sannf blev för myc­ket för de två and­ra re­ge­rings­par­ti­er­na, Cen­tern och Sam­lings­par­ti­et. Klyf­tan i vär­de­ring­ar sa­des bli för stor med Hal­la-aho som par­ti­ord­fö­ran­de.

In­för riks­dags­va­let i vår är det sam­ma troj­ka som styr Sann­fin­län­dar­na och för förs­ta gång­en se­dan Ur­ho Kek­ko­nens era finns det ett par­ti som san­no­likt in­te kan kom­ma i frå­ga då det blir dags att bil­da re­ge­ring. Obe­ro­en­de av val­re­sul­ta­tet. Nu sägs det dess­utom rakt ut re­dan fö­re va­let, åt­minsto­ne från vis­sa håll.

I ons­dags hölls den förs­ta val­de­bat­ten med al­la par­ti­le­da­re när­va­ran­de. Vid Fin­lands nä­rings­liv EK:s de­batt ställ­des frå­gan vil­ka par­ti­er som in­te kan tän­ka sig att sit­ta i sam­ma re­ge­ring som Sann­fin­län­dar­na. Pet­te­ri Or­po (Saml), Ant­ti Rin­ne (SDP) och An­na-Maja Hen­riks­son (SFP) lyf­te al­la ar­men. De öv­ri­ga var för­sik­ti­ga­re i sin in­ställ­ning, ut­an att för det må­la upp Sann­fin­län­dar­na som en tro­lig re­ge­rings­part­ner.

Väns­ter­för­bun­dets Li An­ders­son kon­sta­te­ra­de att det var en då­lig frå­ga och att ing­en vin­ner på att ett par­ti de­mo­ni­se­ras. Det har hon helt rätt i, even­tu­ellt med tilläggs­mar­ke­ring­en att det de­mo­ni­se­ra­de par­ti­et själv nog kan vin­na på det.

Vi har sett hur det har gått i Sve­ri­ge där Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är ett par­ti som ing­et an­nat par­ti vill ha nå­got att gö­ra med, vil­ket man högt och ljud­ligt för­kun­nar var­je gång det er­bjuds en möj­lig­het.

Det har hjälpt SD att växa till ett av Sve­ri­ges tre störs­ta par­ti­er och SD är nu till­sam­mans med bloc­ke­ring­en kring block­grän­ser­na den störs­ta or­sa­ken till att ing­en re­ge­ring kan fås till stånd. I går var det Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööfs tur att ge upp son­de­rings­för­sö­ken.

En hel del av de vär­de­ring­ar som Sann­fin­län­dar­na fö­re­trä­der är pre­cis som SD:s vid­ri­ga, men ge­nom att ute­slu­ta dem från allt even­tu­ellt sam­ar­be­te re­dan fö­re ett val rub­bar man dem in­te – i stäl­let kan det ge dem med­vind. Det är bätt­re att be­mö­ta de­ras på­stå­en­den, de­bat­te­ra mot dem un­der val­rö­rel­sen och lå­ta väl­jar­na se vad de går för och vil­ken po­li­tik de fö­re­trä­der.

Sann­fin­län­dar­na kan se­dan själ­va ef­ter va­let en­de­ra själv­mant stäl­la sig i op­po­si­tion el­ler i re­ge­rings­för­hand­ling­ar­na kon­sta­te­ra att de in­te kan om­fat­ta den po­li­tik och det pro­gram som öv­ri­ga par­ti­er fö­re­drar.

Det blir in­te svårt att stäl­la så­da­na krav på de par­ti­er som ska ingå i näs­ta re­ge­ring att Sann­fin­län­dar­nas med­ver­kan blir omöj­lig – om de in­te säl­jer sin själ och svi­ker si­na väl­ja­re.

Hur det i så fall går har vi ett färskt ex­em­pel på. Frå­ga de gam­la sann­fin­län­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.