Po­li­sen: ”Var­je fall be­döms in­di­vi­du­ellt”

För över en må­nad se­dan av­bröt po­li­sen al­la av­vis­ning­ar till Irak, men fort­fa­ran­de sit­ter sju ira­ki­er in­spär­ra­de i för­va­ringsen­he­ten i Jout­se­no i vän­tan på av­vis­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JEN­NY BäCK 029 080 1319, jen­[email protected]­me­dia.fi

– Det ska fin­nas nå­gon verk­ligt spe­ci­ell or­sak till att hål­la folk kvar i för­var i det här lä­get, nå­got mer än att en per­son sökt asyl och fått av­slag. Po­li­sen har ing­et be­hov av att hål­la nå­gon i för­var i onö­dan, sa­de po­lis­in­spek­tör Ari Jo­ki­nen vid Po­lis­sty­rel­sen till HBL i slu­tet av ok­to­ber.

Av­vis­ning­ar­na till Irak ha­de av­bru­tits ef­tersom Irak in­te vill ta emot tvångs­av­vis­ning­ar, och Jo­ki­nen an­tog att de ira­ki­er som ta­gits i för­var i vän­tan på av­vis­ning skul­le släp­pas ut.

Men al­la har in­te släppts. Till ex­em­pel Ali (se an­slu­tan­de ar­ti­kel), som ta­gits i för­var den sista au­gusti, släpp­tes in­te trots att Mi­gra­tions­ver­ket ut­red­de en för­ny­ad asy­lan­sö­kan på nya grun­der.

– Det är ut­red­nings­le­da­ren vid po­li­sen som fat­tar be­slut om ta­gan­de i för­var, och be­slu­tet mås­te be­kräf­tas av tings­rät­ten in­om fy­ra da­gar för att för­va­ring­en ska fort­sät­ta. Jag kan in­te kom­men­te­ra en­skil­da fall, men an­tag­li­gen har det fun­nits grun­der för för­var ef­tersom tings­rät­ten fat­tat be­slut om fort­satt för­var, sä­ger Jo­ki­nen nu.

Men stäm­mer det att ett ne­ga­tivt asyl­be­slut för till­fäl­let in­te är or­sak nog att hål­la nå­gon i för­var?

– Det är gans­ka få som hålls i för­var ba­ra på grund av det. Of­tast finns ock­så and­ra or­sa­ker.

”Ing­en risk för slump­mäs­sig­het”

Då Ali först togs i för­var var det med hän­vis­ning till förs­ta mo­men­tet i ut­län­nings­la­gens pa­ra­graf 121, om att det fanns grun­dad an­led­ning att miss­tän­ka att han skul­le hål­la sig un­dan och för­svå­ra en av­vis­ning.

Då han läm­na­de in en ny asy­lan­sö­kan på nya grun­der fort­sat­te för­va­ring­en med hän­vis­ning till fjär­de mo­men­tet, om att man kan an­ta att en per­son läm­nat in en ny asy­lan­sö­kan när­mast i syf­te att för­drö­ja av­vis­ning­en.

Vad är det för idé att hål­la nå­gon in­spär­rad med hän­vis­ning till de här grun­der­na då det än­då in­te går att av­vi­sa nå­gon just nu? – Jag kan in­te ta ställ­ning till en­skil­da fall. Var­je fall be­hand­las för sig, och po­li­sen och mi­ni­ste­ri­et fort­sät­ter för sin del för­hand­ling­ar­na med ira­kis­ka myn­dig­he­ter.

Någ­ra sär­skil­da an­vis­ning­ar har Po­lis­sty­rel­sen in­te gett med an­led­ning av av­vis­nings­stop­pet.

– Lag­stift­ning­en re­gle­rar det här. Och i var­je en­skilt fall be­dö­mer ut­red­nings­le­da­ren, och se­dan tings­rät­ten. Det är in­di­vi­du­ell be­döm­ning som gäl­ler.

Finns det en risk för slump­mäs­sig­het då be­slu­ten om ta­gan­de i för­var häng­er på en­skil­da ut­red­nings­le­da­re? – Nej, det finns ing­en risk. Ock­så tings­rät­ten be­hand­lar fal­len. Be­döm­ning­ar­na är helt obe­ro­en­de och ne­utra­la, sä­ger Jo­ki­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.