Låt dig in­te lu­ras av re­kla­men

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Un­der re­a­kam­pan­jen Black Friday kan du lätt bli lu­rad att tän­ka att en pro­dukt med en re­a­lapp på är bil­lig fast den egent­li­gen in­te är det vi­sar en ny un­der­sök­ning.

Åt­ta av tio fin­län­da­re tän­ker pas­sa på att hand­la nå­got un­der Black Friday. Näs­tan 40 pro­cent tror att de kom­mer att spa­ra 30 pro­cent el­ler mer un­der det som kom­mit att bli årets störs­ta re­a­li­sa­tions­dag.

Men skra­par man på re­kla­man­non­ser­nas yta kan man mär­ka att en re­a­prislapp i själ­va ver­ket of­ta lovar mer än vad den ger.

Det vi­sar en ut­red­ning som nät­tjäns­ten Hin­ta­o­pas gjort.

I ett press­med­de­lan­de skri­ver Hin­ta­o­pas att 63 pro­cent av fin­län­dar­na upp­skat­tar att mäng­den va­ror som är på rea är stör­re än vad som i själ­va ver­ket är fal­let. I verk­lig­he­ten är ba­ra kring 9 pro­cent av va­ror som säljs un­der Black Friday bil­li­ga­re än nor­malt. I vis­sa fall är pri­set till och med hög­re än fö­re själ­va re­a­li­sa­tions­da­gen.

En­ligt un­der­sök­ning­en upp­skat­tar fin­län­dar­na att de spa­rar minst 30 pro­cent av nor­malpri­set då de hand­lar på Black Friday. Men da­ta från 2017 vi­sar att den ge­nom­snitt­li­ga ra­bat­ten för va­ror som re­a­des ut un­der Black Friday var 25 pro­cent.

Fin­lands­di­rek­tö­ren för Hin­ta­o­pas Li­i­sa Ma­tin­ve­si-Ba­sett sä­ger att det lö­nar sig att va­ra upp­märk­sam när man hand­lar på rea.

År 2017 kun­de man på Hin­ta­o­pas no­te­ra att 32 av de 100 mest ef­ter­sök­ta pro­duk­ter­na i de­ras tjänst i själ­va ver­ket blev dy­ra­re un­der Black Friday.

– Med snab­ba pri­sänd­ring­ar får man ra­bat­ter att se sto­ra ut. Det lö­nar sig all­tid att sö­ka ef­ter lägs­ta möj­li­ga pris och in­te stir­ra på hur många pro­cent pri­set är ned­satt, sä­ger Ma­tin­ve­si-Bas­set.

Den som verk­li­gen vill för­säk­ra sig om lägs­ta pris kan stu­de­ra pri­sets ut­veck­ling över tid.

– Ge­nom att tit­ta på hur pri­set för­änd­rats kan man kon­trol­le­ra om en ra­batt verk­li­gen är bra, om pri­set sti­git strax in­nan re­an och om pro­duk­ten va­rit för­mån­li­ga­re vid nå­gon an­nan tid­punkt.

Elekt­ro­nik har länge va­rit den pro­dukt­ka­te­go­ri som loc­kat till flest upp­köp un­der Black Friday i Fin­land, och da­gen har va­rit spe­ci­ellt gynn­sam för nät­han­deln.

– Pri­ser­na va­ri­e­rar myc­ket mel­lan oli­ka åter­för­säl­ja­re. Det ser man på de pro­duk­ter som Hin­ta­o­pas för­ut­spår kom­mer att bli fa­vo­ri­ter­na un­der Black Friday 2018, sä­ger Ma­tin­ve­siBas­set.

Hin­ta­o­pas är en tjänst på nä­tet som jäm­för pri­ser i över 700 nät­bu­ti­ker med verk­sam­het i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.