Norr­män vill kö­pa Ko­ti­piz­za

Den nors­ka Ork­la-kon­cer­nen har lagt bud på al­la ak­ti­er i Ko­ti­piz­za.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Ork­la, med verk­sam­het in­om fle­ra bran­scher värl­den över, er­bju­der sig att kö­pa al­la ak­ti­er i Ko­ti­piz­za för 23 eu­ro styck.

Ko­ti­piz­za-kon­cer­nen med­de­lar på tors­da­gen att man un­der­teck­nat ett fu­sions­av­tal, och bo­lags­sty­rel­sen re­kom­men­de­rar ägar­na att säl­ja.

En­ligt Ko­ti­piz­za har ett fler­tal äga­re, bland dem ar­betspen­sions­bo­la­get Elo, Ev­li Bank, Han­dels­ban­ken Fon­der och pen­sions­bo­la­get Il­ma­ri­nen, re­dan för­bun­dit sig att säl­ja si­na an­de­lar, som upp­går till 32,6 pro­cent av ak­ti­e­stoc­ken.

Or­klas er­bju­dan­de för­ut­sät­ter att myn­dig­he­ter­na god­kän­ner af­fä­ren samt att man lyc­kas för­vär­va minst 90 pro­cent av ak­ti­er­na.

FO­TO: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.