HS: Tröt­ta tjäns­te­män an­kla­gar led­ning­en

Led­ning­en vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et har ing­en upp­fatt­ning om vad god lag­be­red­ning hand­lar om sä­ger de an­ställ­da.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Ar­be­tet på mi­ni­ste­ri­et präglas av ut­matt­ning, upp­säg­ning­ar, ett in­flam­me­rat ar­bets­kli­mat och av obe­slut­sam­het i be­slu­ten skri­ver Helsingin Sa­no­mat (HS) på tors­da­gen.

Tid­ning­en har in­ter­vju­at 13 tjäns­te­män vid mi­ni­ste­ri­et som vi­sar på ett lä­ge som för­säm­rats ra­di­kalt un­der det se­nas­te året.

Det tjäns­te­män­nen sä­ger ger en bild av ett mi­ni­ste­ri­um som har pro­blem med att kla­ra av ens de mest grund­läg­gan­de upp­gif­ter skri­ver HS.

– Vår upp­gift är att ga­ran­te­ra ut­komst, häl­sa och grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter för dem som be­fin­ner sig i en sår­bar si­tu­a­tion i sam­häl­let. Det är verk­li­gen bedrövligt om det job­bet in­te görs or­dent­ligt, sä­ger en av tjäns­te­män­nen som HS in­ter­vju­at.

En an­nan tjäns­te­man be­skri­ver si­tu­a­tio­nen med att kon­sta­te­ra att sy­s­te­met är sön­der.

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et har un­der på­gåen­de man­dat­pe­ri­od va­rit ut­satt för ett hårt tryck vil­ket bi­drar till det då­li­ga ar­bets­kli­ma­tet. Men pro­ble­men har i förs­ta hand in­te för­or­sa­kats av po­li­ti­ker­nas krav ut­an av då­ligt le­dar­skap skri­ver HS.

Mi­ni­s­te­ri­ets högs­ta le­dan­de tjäns­te­man, kansli­chef Pä­i­vi Sil­la­nau­kee sä­ger till HS att det för­vis­so finns sa­ker som kan för­bätt­ras på mi­ni­ste­ri­et men att hon in­te kän­ner igen den bild som må­las upp av de in­ter­vju­a­de tjäns­te­män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.