Es­bo ska kon­cen­tre­ra vår­den på svens­ka till någ­ra häl­so­sta­tio­ner

Full­mäk­ti­ge­grup­per­na i Es­bo har nått enig­het om sta­dens bud­get för näs­ta år. I Es­bo vill man ock­så kon­cen­tre­ra häl­so­vår­den på svens­ka till någ­ra häl­so­sta­tio­ner.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LöN­NQVIST

Sta­dens hem­vårds­stöd be­hålls på sam­ma ni­vå som nu. Barn un­der 3 år för fort­fa­ran­de ett stöd på 200 eu­ro i må­na­den, men det sista året skärs stö­det ner med 20 eu­ro i må­na­den.

Ett helt nytt för­sök är gra­tis halv­dags­vård för barn un­der 5 år. Det här be­ty­der att dag­vår­den om­fat­tar 20 tim­mar i vec­kan. Det här är ett för­sök som är på gång i 20 kom­mu­ner.

Un­der­vis­ning­en ska få stör­re re­sur­ser då un­der­vis­ning­en i grund­sko­lan och tim­re­sur­sen ökas för att till­fred­stäl­la be­ho­ven som upp­står då an­ta­let ele­ver ökar i Es­bo. Tjäns­ter för äld­re per­so­ner och fö­re­byg­gan­de tjäns­ter för barn och ung­do­mar får ock­så tilläggs­re­sur­ser.

Stads­di­rek­tör Juk­ka Mä­ke­läs bud­get­för­slag över­skrids med 6,6 mil­jo­ner eu­ro. 5,7 mil­jo­ner går till bild­ning och drygt en mil­jon till so­ci­al- och häl­so­vård. Es­bo stad ska ock­så spa­ra i för­valt­ning­en med 400 000 eu­ro.

Ord­fö­ran­den för SFP:s full­mäk­ti­ge­grupp, Christi­na Gestrin, är nöjd med för­hand­lings­re­sul­ta­tet.

– Jag är glad över att vårt för­slag om att in­rät­ta en ny tjänst för ut­veck­ling och ko­or­di­ne­ring av den svensk­språ­ki­ga so­ci­al- och häl­so­vår­den fick stöd. Vi har länge på­ta­lat bris­ter­na i den svensk­språ­ki­ga ser­vicen. Näs­ta år ska en ut­red­ning gö­ras om möj­lig­he­ten att kon­cen­tre­ra den svensk­språ­ki­ga ser­vicen till någ­ra so­ci­a­loch häl­so­vårds­sta­tio­ner som ska kun­na ga­ran­te­ra vård på svens­ka. Er­fa­ren­he­ter­na från Helsing­fors, som re­dan för många år se­dan gått in för en cent­ra­li­se­rad mo­dell, har va­rit myc­ket bra.

– Ge­nom att sam­la den svensk­ta­lan­de per­so­na­len till vis­sa centralt be­läg­na ser­vice­stäl­len blir det lät­ta­re att or­ga­ni­se­ra den svensk­språ­ki­ga ser­vicen och er­bju­da al­la svensk­ta­lan­de in­vå­na­re ser­vice på svens­ka. Be­red­ning­en ska se till att oli­ka de­lar av Es­bo be­hand­las jäm­likt och att ser­vice­stäl­le­na är lät­ta att nå med

Be­red­ning­en ska se till att oli­ka de­lar av Es­bo be­hand­las jäm­likt och att ser­vice­stäl­le­na är lät­ta att nå med kol­lek­tiv­tra­fik­me­del. Christi­na Gestrin ord­fö­ran­de för SFP:s full­mäk­ti­ge­grupp

kol­lek­tiv­tra­fik­me­del, sä­ger Gestrin.

Bo Lön­nqvist, ord­fö­ran­de för nämn­den Svens­ka rum, är glad för att Es­bo, med tilläg­gen till ut­bild­nings­sek­torn är be­redd att be­va­ra små­barnspe­da­go­gi­ken och un­der­vis­ning­en i Es­bo på en god ni­vå.

– Tilläg­gen in­ne­bär att den nu­va­ran­de ni­vån av tim­re­surs i bå­de den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en och i gym­na­si­et be­va­ras. Vi får ock­så ett li­tet tillägg för ti­di­ga­re­lägg­ning av språk­un­der­vis­ning­en vil­ket är nå­got som kon­ti­nu­er­ligt ef­ter­lysts, sä­ger Lön­nqvist.

FO­TO: ES­BO STAD

Es­bo stad ut­re­der möj­lig­he­ten att er­bju­da häl­so­vård på svens­ka kon­cen­tre­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.