På gång i Es­bo 2019

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Es­bo stad ut­re­der möj­lig­he­ter­na att hit­ta nya lo­ka­ler för Stens­vik bib­li­o­tek som stäng­des i ok­to­ber på grund av då­lig in­om­hus­luft.

●●Es­bo vill att de di­rek­ta buss­lin­jer­na till Kam­pen fort­sät­ter och att lin­je 104 mel­lan Gädd­vik och Drum­sö för­längs till Kam­pen.

●●I sam­band med över­gång­en till zon­sy­ste­met för kol­lek­tiv­tra­fik­bil­jet­ter vill Es­bo att grän­sen för zo­ner­na AB ska gå vid Ring III.

●●I Es­bos bud­get finns en ex­tra sum­ma på drygt 225000 eu­ro för att un­der­hål­la lek­par­ker och för att främ­ja cyk­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.