Pal­ta för­ut­spår lång­sam­ma­re till­växt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Ar­bets­gi­var­na för ser­vicebran­scher­na, Pal­ta, an­ser att ut­sik­ter­na för stark eko­no­misk till­växt i ser­vicebran­scher­na har för­sva­gats.

Den eko­no­mis­ka till­väx­ten kom­mer att mat­tas av sak­ta men sä­kert, trots att siff­ror­na än så länge ta­lar ett an­nat språk. Om­sätt­ning­en i ser­vicebran­schen väx­te med 5,5 pro­cent un­der tids­pe­ri­o­den ju­li-sep­tem­ber i år, upp­ger Pal­ta.

Den av­ta­gan­de eko­no­mis­ka till­väx­ten kom­mer att över­ras­ka fö­re­ta­gen, an­ser Pal­tas eko­no­mis­ka ex­per­ter. Trots att till­väx­ten nu mat­tas av har ser­vicebran­schen bli­vit en stöt­te­pe­la­re för den fins­ka eko­no­min.

– Den fins­ka ex­por­ten av tjäns­ter och ser­vice har vux­it med 50 pro­cent det se­nas­te år­tion­det, sä­ger Pal­tas chefse­ko­nom Mat­ti Paa­vo­nen i ett press­med­de­lan­de.

Det här in­ne­bär att ser­vicebran­schens an­del av bnp har vux­it med 10 pro­cent un­der sam­ma tids­pe­ri­od sam­ti­digt som bran­schen har ska­pat 100 000 nya jobb. Pal­ta krä­ver att näs­ta re­ge­ring sat­sar på in­fra­struk­tur och ut­bild­ning av kun­nig ar­bets­kraft för att stöt­ta ser­vicebran­schen.

– När­ma­re 85 pro­cent av Fin­lands ar­bets­styr­ka job­bar i oli­ka ser­vice­upp­drag. Vi kan in­te upp­nå en hög sys­sel­sätt­nings­grad ut­an en livs­kraf­tig ser­vice­sek­tor, sä­ger di­rek­tör Ta­tu Rau­hamä­ki på Pal­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.