FFC star­tar kamp om mat­bu­dens rät­tig­he­ter

FFC star­tar en kamp för att få fler med­lem­mar, och tar sär­skilt upp dem som job­bar i platt­form­se­ko­no­min. Jark­ko Elo­ran­ta krä­ver att det som ser ut som ett an­ställ­nings­för­hål­lan­de ock­så ska va­ra det.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYLVIA BJON 029 080 1310, [email protected]­me­dia.fi

Det har skett en po­li­ti­se­ring av ar­bets­mark­na­den som bör­jat då Fin­lands nä­rings­liv EK be­slu­ta­de att slu­ta del­ta i cen­tra­la av­tal och som se­dan el­dats un­der av re­ge­ring­en, an­ser FFC:s ord­fö­ran­de Jark­ko Elo­ran­ta.

Han in­led­de den po­li­tis­ka dis­kus­sio­nen un­der FFC:s kon­gress i går.

– Si­pi­lä har po­li­ti­se­rat ar­bets­mark­mark­na­den. När det här se­dan hörs och syns i sam­häl­let och i fack­rö­rel­sens verk­sam­het or­sa­kar det be­stört­ning bland all­män­het, i pres­sen och bland po­li­ti­ker. Jag vet in­te om al­la för­vän­tat sig att vi ba­ra skul­le sit­ta på läk­ta­ren och tit­ta på ef­ter EK:s be­slut, sä­ger Elo­ran­ta.

– För oss pas­sar det bra med en opo­li­tisk pro­cess. Det är möj­ligt om man vill. Tre­parts­be­red­ning kan ta ud­den av po­li­ti­se­ring­en, men det är ing­et som kom­mer au­to­ma­tiskt.

FFC strä­var nu ef­ter att ut­ö­ka sitt med­lem­san­tal och pis­ka upp val­del­ta­gan­det i vå­rens riks­dags­val. Det sä­ger sty­rel­sens vice ord­fö­ran­de Mat­ti Hu­u­to­la, som un­der­stry­ker att det in­te räc­ker med att be­hål­la nu­va­ran­de or­ga­ni­sa­tions­grad, ut­an att den ska hö­jas.

Mål­grup­pen för med­lems­jak­ten är in­te minst de unga som job­bar in­om platt­form­se­ko­no­min, som har kor­ta jobb, nollav­tal el­ler job­bar som ofri­vil­li­ga fö­re­ta­ga­re. Det fram­går i kam­pan­jvi­de­on.

Ett ex­em­pel på platt­form­se­ko­no­min, där det fö­re­kom­mer ofri­vil­li­ga fö­re­ta­ga­re, är de mat­bud som un­der hös­ten pro­te­ste­rat mot att de in­te har ett an­ställ­nings­för­hål­lan­de, men ska föl­ja ar­bets­gi­va­rens di­rek­tion.

Elo­ran­ta tog upp ex­emp­let: Han an­ser att det be­hövs lag­stift­ning som slår fast att det som ser ut som ett an­ställ­nings­för­hål­lan­de ock­så ska va­ra det.

– Det är ett bra men trå­kigt ex­em­pel. Att job­ba där in­ne­bär fö­re­ta­garsta­tus och då för­lo­rar man sitt ar­bets­lös­hets­skydd. Det be­hö­ver klar­gö­ras i lag att det är ett an­ställ­nings­för­hål­lan­de om kän­ne­teck­nen lik­nar ett så­dant.

I den po­li­tis­ka de­bat­ten på FFC:s kon­gress höj­des ock­så rös­ter­na för att riks­dags­va­let är den vik­ti­gas­te plat­sen att på­ver­ka, med må­let att få till stånd ”en an­nan par­ti­för­del­ning”.

Elo­ran­ta kon­sta­te­ra­de att FFC:s med­lem­mar in­te all­tid hör till de mest ak­ti­va väl­jar­na.

– För­änd­ring be­hövs och det star­tar med vå­ra med­lem­mar.

Fo­to: Lehtikuva/Mart­ti ka­i­nuLai­nen

Ann Se­lin, ord­fö­ran­de för ser­vice­fac­ket Pam, och FFC:s ord­fö­ran­de Jark­ko Elo­ran­ta på FFC:s kon­gress i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.