Gre­ming­er dis­ku­te­rar kon­flik­ten i Ukrai­na med So­i­ni

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

OSSE:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Tho­mas Gre­ming­er träf­far ut­ri­kesmi­nis­ter Ti­mo So­i­ni (Blå) i dag för att dis­ku­te­ra kon­flik­ten i Ukrai­na. Gre­ming­er ba­sar för Or­ga­ni­sa­tio­nen för sä­ker­het och sam­ar­be­te i Eu­ro­pa (OSSE) som har som upp­gift att främ­ja fred och åter­upp­bygg­nad och med­la i väp­na­de kon­flik­ter. OSSE har 57 med­lems­sta­ter.

Gre­ming­er och So­i­ni ska bland an­nat dis­ku­te­ra kon­flik­ten i Ukrai­na och OSSE:s roll som freds­med­la­re i re­gi­o­nen. Fin­land har cir­ka tret­tio ut­sän­da ex­per­ter vid OSSE:s sek­re­ta­ri­at och oli­ka pro­jektupp­drag. Störs­ta de­len av dem job­bar som ob­ser­va­tö­rer i Ukrai­na.

Fin­land är ord­fö­ran­de i OSSE:s freds­med­lings­grupp till­sam­mans med Tur­ki­et och Schweiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.