Lång blir Tor­valds nya med­ar­be­ta­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Po­li­ti­ces kan­di­dat Alexander Lång från Helsing­fors är Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Nils Tor­valds nya spe­ci­al­med­ar­be­ta­re.

Lång in­le­der sitt ar­be­te i ja­nu­a­ri. Lång är född och upp­vux­en i Helsing­fors men han har stu­de­rat of­fent­lig för­valt­ning vid Åbo Aka­de­mi (ÅA) i Åbo. Han slut­för för till­fäl­let si­na ma­gis­ter­stu­di­er vid ÅA.

Lång ef­ter­trä­der Ka­ta­ri­na Dahl­man som i ja­nu­a­ri bör­jar ar­be­ta för det fins­ka EU-ord­fö­ran­de­ska­pet i Brys­sel. Lång kom­mer att ta över an­sva­ret för ar­be­tet i Eu­ro­pa­par­la­men­tets ut­skott för miljö, folk­häl­sa och livs­me­dels­sä­ker­het, där Tor­valds är or­di­na­rie med­lem.

FO­TO: SFP

Alexander Lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.