Val­del­ta­gan­det var 14,4 pro­cent

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Val­del­ta­gan­det var högst i Kin­nu­la i Mel­lers­ta Fin­land, där 48,1 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de gick till va­lur­nor­na.

Val­del­ta­gan­det i årets för­sam­lings­val var 1,1 pro­cen­ten­he­ter mind­re än i det för­ra va­let för fy­ra år se­dan. Sär­skilt bland unga i ål­der 16-17 år var val­del­ta­gan­det lågt, 8,4 pro­cent.

– Det skul­le va­ra vik­tigt med fler unga kan­di­da­ter i va­let. Dess­utom har för­sam­ling­ar­na all or­sak att ut­veck­la möj­lig­he­ter­na för unga att på­ver­ka och del­ta, sä­ger Ve­li-Mat­ti Sal­mi­nen, fors­ka­re på Kyr­kans forsk­nings­cen­tral, i ett press­med­de­lan­de.

Me­del­ål­dern bland de in­val­da full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na är 53,3 år, och un­ge­fär hälf­ten (49,2 pro­cent) av dem är nya le­da­mö­ter.

För­u­tom i Kin­nu­la, där 48,1 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de rös­ta­de i va­let, var val­del­ta­gan­det högt i Es­se (46,8 pro­cent) i Ös­ter­bot­ten och Kon­ne­ve­si (41,9 pro­cent) i Mel­lers­ta Fin­land.

Näs­ta för­sam­lings­val hålls år 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.