Vägen till ex­tra­val

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Det finns ba­ra ett i grund­la­gen an­gi­vet sätt att ut­ly­sa ex­tra­val.

●●Om tal­man­nens för­slag till stats­mi­nis­ter för­kas­tas fy­ra gång­er av riks­da­gen ut­ly­ses au­to­ma­tiskt ex­tra­val.

●●Det ska hål­las in­om tre må­na­der och gäl­ler ba­ra val till riks­da­gen.

●●Hit­tills har ett för­slag rös­tats ned i riks­da­gen.

●●Nor­malt kan en re­ge­ring ut­ly­sa ex­tra­val. Det får där­e­mot in­te en över­gångs­re­ge­ring gö­ra.

●●Ett in­for­mellt sätt att än­då åstad­kom­ma det ut­an fy­ra om­röst­ning­ar i kam­ma­ren är att par­ti­er­na kom­mer över­ens po­li­tiskt att ut­se en stats­mi­nis­ter med upp­gif­ten att ut­ly­sa ex­tra­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.