Det här är lä­get i Sve­ri­ge just nu: Vad hän­der om al­la sä­ger nej?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Vad kos­tar ett ny­val?

Den svens­ka hård­po­kern fort­sät­ter. Inga po­li­tis­ka par­ti­er ger upp si­na po­si­tio­ner och ing­en är stats­man el­ler stats­kvin­na nog att sä­ga ja till den som rös­ta­de nej till dem själ­va.

Ef­ter två och en halv må­nad har Sve­ri­ge in­te en re­ge­ring. Det är re­dan jul­mu­sik på gå­ga­tor­na i Stock­holm och många ta­lar om att allt kan dra ut till ja­nu­a­ri, feb­ru­a­ri, mars.

Vad har allt­så hänt så här långt? Sep­tem­ber: Så gott som oav­gjort i riks­dags­va­let, med 144–143 mel­lan de röd­grö­na och den bor­ger­li­ga al­li­an­sen. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) får 62 man­dat och kan stö­da många makt­kon­stel­la­tio­ner och ha stor makt i riks­da­gen. Ste­fan Löfvens sit­tan­de röd­grö­na re­ge­ring rös- tas di­rekt ner av de bor­ger­li­ga och SD med 204 nej-röster.

Ok­to­ber: Hö­gerns Ulf Kris­ters­son för­sö­ker bil­da en re­ge­ring mel­lan Mo­de­ra­ter­na (M) och Krist­de­mo­kra­ter­na (KD). De två and­ra bor­ger­li­ga par­ti­er­na, Cen­tern (C) och Li­be­ra­ler­na (L) går med nej-si­dan och al­ter­na­ti­vet fälls med 195 nej-röster.

No­vem­ber: C-le­da­ren An­nie Lööf får lov att vi­sa hur hon då skul­le ha löst det här. Ef­ter en vec­ka miss­lyc­kas ock­så hon. En del ha­de hop­pats att hon skul­le ha lyc­kats via sak­frå­gor och med en skick­lig stab ba­kom sig.

Hur många för­sök åter­står att bil­da re­ge­ring? Tre. Tal­man Andre­as Nor­lén mås­te nu no­mi­ne­ra tre nya kan­di­da­ter i följd till stats­mi­nis­ter.

Ing­en stats­mi­nis­ter­kan­di­dat har rös­tats ner i Sve­ri­ges riks­dag un­der den nu­va­ran­de 47 år gam­la riks­dags­ord­ning­en. Nu kan det ske fy­ra gång­er i rad och då blir det ny­val. Tal­man­nen har ställts in­för den ud­da frå­gan om man kan no­mi­ne­ra nå­gon som in­te vill bli stats­mi­nis­ter. Nor­lén sä­ger att det ”in­går i en par­ti­le­da­res ar­bets­be­skriv­ning”.

När­ma­re 40 mil­jo­ner eu­ro.

Vem kom­mer han att fö­re­slå som stats­mi­nis­ter här­näst? Tro­li­gen So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas (S) Ste­fan Löfven i al­la fall – fast Löfven har an­tytt att han in­te vill bli för­öd­mju­kad in­för riks­da­gen en gång till.

Fast just nu är det S som bloc­ke­rar en ny re­ge­ring ge­nom att Löfven och riks­dags­grup­pens le­da­re An­ders Yge­man sä­ger att S ba­ra går med i en re­ge­ring där de har stats­mi­nis­ter­pos­ten. De är med 100 man­dat störs­ta par­ti i riks­da­gen och stö­der in­te hel­ler and­ra re­ge­ring­ar, ens ge­nom att rös­ta blankt.

Är det in­te C och L som bloc­ke­rar det he­la? Så kan man ock­så se det. Sär­skilt Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björ­klund är un­der tryck från si­na eg­na att väl­ja hö­ger (och ett sam­rö­re med

Svensk po­li­tik på­min­ner just nu om bo­bolls­ri­tu­a­len där man täv­lar om det sista grep­pet om slag­trä­et – i den sista stats­mi­nis­ter­om­röst­ning­en. Men tre re­ge­rings­al­ter­na­tiv ska en­ligt grund­la­gen prö­vas fö­re det.

JAN-ER­IK ANDELIN

HBL:s Nor­den­kor­re­spon­dent i Stock­holm

SD) och in­te väns­ter. Pres­sen kom­mer sär­skilt från Skå­ne, där hö­ger­par­ti­er­na på fle­ra håll re­dan sam­ar­be­tar med SD i kom­mu­ner­na.

Så igen en för­lo­rad vec­ka i svensk po­li­tik med Lööfs flopp? Nej, in­te rik­tigt så. An­nie Lööf ha­de på tors­da­gen rätt i att de sam­tal hon för­de kan ha fört re­ge­rings­bild­ning­en fram­åt. Sär­skilt C självt har nu bätt­re kort på hand. C kan gå med i näs­ta re­ge­ring om man blir tvung­en – el­ler stan­na i op­po­si­tion och få go­da av­tal om sin po­li­tik om lands­bygd, skat­ter och miljö. Näs­ta re­ge­ring blir san­no­likt en mi­no­ri­tets­mi­ni­stär som be­hö­ver ex­tra stöd.

Vad är Cen­tern för ett par­ti? Svens­ka C är ba­ra hälf­ten så stort som i Fin­land, med 8,6 pro­cent av rös­ter­na. Men det är ett av Sve­ri­ges mo­der­nas­te par­ti­er med en bra dri­ve, go­da fi­nan­ser i ryg­gen och en väl­ut­byggd stab ba­kom Lööf. Fast li­te ovan­ligt är att par­ti­et stän­digt som bland and­ra par­ti­sek­re­te­ra­ren Mi­chael Art­hurs­son kör med ton­gång­ar­na ”äsch, vi är ba­ra ett li­tet par­ti”. Par­ti­et sik­tar klart på näs­ta svens­ka val 2022.

Ett tak­tik­spel allt­så in i sista mi­nu­ten? Det ver­kar så. Bland fy­ra för­sök att bil­da re­ge­ring sik­tar al­la nu på att få det sista och fjär­de grep­pet om mak­ten. Det är li­te som hutun­keit­to i finsk bo­boll, där man be­stäm­mer vem som har för­tur i mat­chen ge­nom att tävla om det sista, av­gö­ran­de grep­pet om ett bo­bolls­trä.

Finns det någ­ra nöd­lös­ning­ar för att und­vi­ka ny­val? Det har bland an­nat spe­ku­le­rats om en par­ti­lös stats­mi­nis­ter, som di­plo­ma­ten och för­re FN-höj­da­ren Jan Eliasson el­ler EU-kom­mis­sio­nä­ren Ce­ci­lia Malm­ström.

Fast Eliasson of­ta syns och är ak­tiv i Sve­ri­ges in­nekret­sar är han än­då in­te läng­re vid fyll­da 78 helt ung. Back­ström med bak­grund i Li­be­ra­ler­na har upp­re­pa­de gång­er tac­kat nej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.